Visser (sr.), C.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van C. Visser (Sr.).

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

1 5-12-1976 ef 4:7-16 Vernedering/verhoging/Geestelijke gaven/Gedachten Gods verstaan
4 12-12-1976 ef 4:17-24 Afleggen en aandoen
5 19-12-1976 ef 4:25-27 Liegen, toorn, Nehemia
11 9-1-1977 ef 4:28-29 lasterlijke woorden, woorden tot opbouw - 2e helftmist
12 16-1-1977 ef 4:30-32 Bedroef de heilige Geest niet
14 23-1-1977 ef 5:1-3 Heiliging; volmaaktheid; weest God's navolgers
21 13-2-1977 ef 5:11-16 Ontmaskeren van de werken der duisternis; nauwkeurigheid
24 27-2-1977 ef 5:15-21 Word vervuld met de Geest
26 6-3-1977 ef 5:22-33 Man, vrouw; in - Christus - onderdaig
29 13-3-1977 ef 6:1-9 Verhouding ouders - kinderen
30 20-3-1977 ef 6:10 Wees krachtig in de Heer
32 27-3-1977 ef 6:10-13 Wapenrusting Gods
34 3-4-1977 ef 6:11 Wapenen van gerechtigheid en waarheid
40 17-4-1977 ef 6:15 Bereidvaardigheid van het evangelie des vredes - bereidvaardig in de strijd
41 24-4-1977 ef 6:16 Schild des geloofs
43 1-5-1977 ef 6:17a Helm des heils
47 15-5-1977 ef 6:17b Zwaard des Geestes
54 5-6-1977 ef 6:18-24 Paulus heeft voorbede v. d. gemeente nodig i.v.m. volharding
57 12-6-1977 1 cor 1:4-9 God is getrouw
60 26-6-1977 1 cor 3:1-9 Melk en vaste spijs. Zelf veranrtwoordelijk v. verwerking
66 24-7-1977 1 cor 10:1-13 Het volk Israel als voorbeeld
68 24-7-1977 --- zndochtend kamp 1977/zndavond C.Verbeek L.Buitelaar F.Lindhout
80 28-8-1977 hos 1:1-2 God wil een liefdesverhouding met de mens
82 4-9-1977 hos 1:2-12 Israel geen volk van God meer, gelijk a/d volkeren Gomer
84 11-9-1977 hos 2:1-13 Israel had niet alleen God verlaten maar ook vergeten
86 18-9-1977 hos 2:13-14 Wijngaard en dal van Achor
92 25-9-1977 hos 2:15-17 Gij zult mij niet meer noemen mijn Baal
93 2-10-1977 hos 2:18-22 Bruid door recht,gerechtigheid, goedertierenheid,ontferming etc
95 9-10-1977 hos 3:1-5 Gomer teruggekocht
97 16-10-1977 hos 4:1-19 Reiniging of verontreiniging
101 30-10-1977 hos 5:1-7 Strik, net, valkuil, Mispa, Tabor
103 6-11-1977 hos 5:8-11 Bazuin, trompet - alarmsignaal Gibea Rama Bet-Awen
105 13-11-1977 hos 5:12-15 God voorgesteld als een mot, een beeneter, een leeuw
108 20-11-1977 rom 1:16-17 Het volle heil - doopdienst
111 4-12-1977 hos 6:4 Innerlijke verdeeldheid
116 18-12-1977 hos 7:1-10 Waken tegen vermenging - Vermeng je niet met vreemde goden
117 25-12-1977 luc 1:45-47 Mijn ziel maakt groot de Heer - Wat staat er centraal in ons denken
119 8-1-1978 hos 7:11-16 Onnozele duif en argeloze duif
125 29-1-1978 hos 9:1 rom 14:17 Koninkrijk Gods bestaat uit rechtvaardigheid, vrede, blijdschap
128 5-2-1978 hos 9:1-9 Hosea voor gek verklaard
131 12-2-1978 hos 9:10-17 Israel is onvruchtbaar geworden
134 26-2-1978 hos 10:9-15 Israel als een jonge koe, die wel wil dorsen maar niet ploegen
139 12-3-1978 hos 11:7-11 Hoe zou Ik u prijsgeven Efraim?
140 19-3-1978 marc 10:35-45 Vraag van Johannes en Jacobus over de hemel
143 26-3-1978 openb 20:6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding
145 2-4-1978 luc 24:13-35 Emmaus gangers,teleurgestelde mensen
148 16-4-1978 joh 21:1-14 Aan het meer van Tiberias
151 23-4-1978 joh 21:15-19a Petrus" geloofsovertuiging en liefdesovertuiging
153 30-4-1978 joh 21:19b-23 Jezus volgen
155 4-5-1978 fil 3:17-21 Hemelvaart
156 7-5-1978 hand 3:11-21 Petrus zegt: bekeert u
158 14-5-1978 hand 2:36 JC de Heer; wij de heren Pinksteren
159 14-5-1978 hand 2:41-42 Wat God aanbiedt is niet te koop Doopdienst
160 21-5-1978 hand 4:23-31 Geestelijk evenwicht
163 28-5-1978 1 cor 3:21-23 Hetzij heden of toekomst het is alles het uwe
176 16-7-1978 1 petr 5:7-11 Gods genade aan Paulus
183 30-7-1978 1 tim 6:12 De strijd des geloofs
184 6-8-1978 1 tim 6:20-21 Bewaar het pand u toevertrouwd
186 13-8-1978 2 tim 3:14-17 -
194 10-9-1978 hos 12:1-7 Overeenkomst van Jacob met zijn nageslacht
196 17-9-1978 hos 12:1-7 Jacobs streven was goed gericht
198 24-9-1978 hos 12:8-15 Gods plan met zijn volk heeft voorwaarden&voorrechten. Geen vermenging.
203 8-10-1978 hos 14:2-4 Bekeert u
205 15-10-1978 hos 14:5 Ik zal hun afkerigheid genezen
206 22-10-1978 hos 14:6 titus 2:11 Ik zal zijn als de dauw voor Israel; lelie; wortels v.d.libanon
208 29-10-1978 hos 14:7-8 Zijn loten zullen uitlopen; geur als de Libanon
210 5-11-1978 hos 14:9-10 Na de opgang geen neergang meer
214 19-11-1978 marc 13:33-37 Waakzaamheid
216 26-11-1978 2 cor 3:4-6 Oude en nieuwe verbond
218 3-12-1978 2 cor 3:7-18 Heerlijkheid
225 25-12-1978 2 cor 4:6 Licht en duisternis - gezinsdienst
226 31-12-1978 jer 12:5 Jeremia verlangde dat God iets doen zou; God werkt door ons
227 7-1-1979 openb 1:9-20 Gemeente is een kandelaar
230 14-1-1979 mat 12:15-21 JC vervulde de profetieën
231 21-1-1979 openb 8:3-5 Gouden reukofferaltaar
238 11-2-1979 luc 6:27-38 Grondwet van het koninkrijk is liefde
239 18-2-1979 openb 7:1-17 De 144.000 verzegelden
250 11-3-1979 marc 4:21-25 luc 8:16-18 het licht op de standaard
253 25-3-1979 openb 3:12a 1 petr 2:1-10 Als de macht eruit is, is schade achter gebleven
258 8-4-1979 mat 21:1-11 intocht in Jeruzalem
268 20-5-1979 openb 12:3-4 vrouw en de draak
270 27-5-1979 openb 12:5-6 ef 4:11-13 de vrouw in de woestijn - aanvang tijdperk der zonen Gods
276 17-6-1979 openb 12:7-9 er kwam oorlog in de hemel
291 19-8-1979 1 kron 4:9-10 Jabez, smartekind vraagt zegen van God
302 30-9-1979 1 petr 1:3-13 De zaligheid der zielen
307 14-10-1979 1 petr 2:1-10 num 16:1-11 Bouw van een geestelijk huis
309 21-10-1979 1 petr 2:11-25 Goede wandel
310 28-10-1979 1 petr 3:1-12 Opdracht van de gelovige vrouw t.o.v haar man
312 4-11-1979 1 petr 3:13-18 Heilig de Christus in uw hart
316 18-11-1979 1 petr 4:1-6 Jezus wapende zich met de gedachten Gods. Zie op Jezus.
318 25-11-1979 1 petr 4:7-8 Komt tot bezinning, wordt nuchter opdat gij kunt bidden
320 2-12-1979 1 petr 4:7-11 Gastvrijheid
323 9-12-1979 1 petr 4:12-13 Vuurgloed der beproeving
328 25-12-1979 jes 9:5-6 Zijn naam is: wonderb.raadsman, sterke G, eeuwige vader, vr. v.
329 30-12-1979 1 petr 5:1-5 Kudde Gods
334 13-1-1980 1 petr 5:10-11 De God van alle genade
337 27-1-1980 num 14:24 Bij Kaleb was een andere geest
339 3-2-1980 joh 8:30-36 Blijven in de waarheid en de waarheid verstaan
342 10-2-1980 1 kron 12:32 rom 13:11-12a Issakar
343 17-2-1980 joh 1:46-52 Nathanael, zonder bedrog, oprecht
345 24-2-1980 ps 68:1-7 God staat op zegekreet, geen noodkreet
347 2-3-1980 1 tim 1:12-17 Paulus' boodschap was betrouwbaar, zijn leven een pos.voorbeeld
351 9-3-1980 ps 16:1-11 Over David's leven lag glans daar hij steeds bezig was met God
354 23-3-1980 joh 13:1-17 Voetwassing
356 30-3-1980 joh 18:33-38 1 tim 6:12-14 JC heeft de goede strijd gestreden, de goede belijdenis beleden
358 4-4-1980 ps 69:1-5 ps 69:31-37 Wat ik niet geerfd heb, moet ik toch teruggeven/Goede Vrijdag
359 6-4-1980 2 tim 1:7-10 De nood van God met het sterven van Zijn Zoon
362 13-4-1980 col 3:1-4 Hemelleven
363 20-4-1980 fil 3:12-16 Onze motieven bepalen onze gezindheid
367 4-5-1980 hand 28:1-10 Ons geloof moet geen schipbreuk lijden
374 25-5-1980 hand 22:6-16 Paulus vertelt over zijn bekering - doopdienst
378 8-6-1980 2 cor 6:16 2 cor 7:1 Het heil als feit en als belofte
379 15-6-1980 hebr 4:11-13 De rust van het Koninkrijk van God
389 3-8-1980 judas 20-21 Bewaart uzelf in de liefde Gods
391 3-8-1980 rom 12:1-2 Stelt uw lichaam tot een heilig offer - vernieuwing van denken
393 10-8-1980 marc 9:38-50 Gij zijt het zout der aarde
404 21-9-1980 marc 8:34-38 Het volgen van JC
406 28-9-1980 marc 1:21-28 JC leer m.gezag in Kapernaum, genezing van een onreine geest
411 12-10-1980 marc 8:11-21 Zuurdesem van de Farizeeen en van Herodes
414 26-10-1980 jac 4:5-7 God begeert onze geest met jaloersheid. Weerspannigheid
419 9-11-1980 hebr 11:5-6 Het geloof van Henoch
421 16-11-1980 marc 1:1-13 Jezus sterker dan Joh. de Doper vd O.W. - doopdienst
422 23-11-1980 2 petr 1:12-21 Jezus verzekerd van Zijn opdracht
424 30-11-1980 rom 12:12 Blij in de hoop/geduldig in verdrukking/volhard in gebed/opwekking tot liefde
426 7-12-1980 fil 3:17-21 mensen die willen vernieuwen/in oude patronen willen blijven
429 14-12-1980 1 sam 18:5-16 David was voorspoedig, voorzichtig, verstandig
430 21-12-1980 luc 1:46-55 Lofzang van Maria
437 11-1-1981 gal 3:1 Betoverde Galaten waren weerspannig
445 8-2-1981 fil 1:27-30 Samen een front vormen, laat je geen angst aanjagen
446 15-2-1981 rom 8:18 rom 11:33-36 Aanbidding
450 1-3-1981 rom 15:1-13 Eendrachtig God verheerlijken - God centraal
453 8-3-1981 2 cor 9:6-11 Onze geestelijke instelling is bepalend
458 29-3-1981 col 3:16-17 Het woord van Christus wone rijkelijk in u
463 12-4-1981 jes 30:18-21 God verlangt om ons genadig te zijn
467 26-4-1981 2 tim 2:1-7 Wees een goed soldaat in lijden en strijden
469 3-5-1981 2 tim 2:8-13 Gemeenschap met JC geeft leven en heerschappij
473 17-5-1981 hand 4:11-13 Satan probeert ons vrees aan te jagen. Intimidatie/legitimatie
477 31-5-1981 rom 8:31-39 Zekerheid van Gods liefde
479 7-6-1981 gal 5:25 Laten we door de Geest leven
482 14-6-1981 rom 8:22-30 Zuchten om van kind van God een zoon van God te worden
492 2-8-1981 2 tim 2:19-21 En toch staat ongeschokt het hechte fundament
495 9-8-1981 1 cor 10:11-13 rom 12:2 Vernieuwing van denken
496 16-8-1981 luc 21:13-19 Getuigen
506 20-9-1981 2 cor 1:18-20 Het ja van God tegenover het nee en nooit van Satan
508 27-9-1981 rom 8:1 Geen veroordeling
510 4-10-1981 mat 25:14-30 Gelijkenis van de talenten
513 11-10-1981 2 cor 5:17 Het oude en het nieuwe leven - doopdienst
514 18-10-1981 1 petr 2:4-8 Kom tot Hem om een bruikbare steen te worden
516 25-10-1981 fil 2:12-16 Doe alles zonder morren/bedenkingen. Volharding JC gezindheid
518 1-11-1981 ps 84:12-13 God is een zon en schild
526 29-11-1981 jes 40:27-31 Mijn weg is niet verborgen voor God
528 6-12-1981 jes 42:1-4 mat 12:15-21 Het geknakte riet en de walmende vlaspit
532 20-12-1981 luc 1:57-75 Lofzang van Zacharias
534 25-12-1981 openb 22:16 De blinkende morgenster
537 3-1-1982 openb 21:5 Zie, ik maak alle dingen nieuw
541 17-1-1982 2 cor 4:7-18 Wij verliezen de moed niet
543 24-1-1982 ps 1:1-3 Een boom geplant aan waterstromen
549 31-1-1982 1 petr 4:7-9 1 joh 2:12-14 Kom tot bezinning
552 7-2-1982 hand 26:16-29 Paulus voor Agrippa
555 21-2-1982 ps 101 Een God van goedertierenheid en recht
557 28-2-1982 luc 15:11-32 Gelijkenis van de verloren zoon
559 7-3-1982 col 3:12-14 Vergeeft elkander
563 21-3-1982 ps 138 Bemoedigd met kracht in je ziel
569 9-4-1982 hebr 5:7-10 Jezus is verlost uit zijn angst - Goede vrijdag
572 18-4-1982 joh 10:10-11 Goede herder - verderver
573 25-4-1982 joh 21:15-19a Simon, heb je Mij lief?
578 9-5-1982 jes 45:14-25 Eeuwige verlossing voor Gods volk
581 23-5-1982 luc 24:44-53 Jezus opende hun verstand
583 30-5-1982 ef 5:15-21 Het gaat niet in een plotseling gebeuren - Pinksteren
593 4-7-1982 ps 84:6-8 Zij maken de woestijn tot een oord van bronnen
596 11-7-1982 hebr 6:9-12 Wees niet traag maar haak in op de beloften Gods
598 1-8-1982 hand 3:19-21 Tijden van verademing die leiden tot herstel
610 12-9-1982 1 petr 5:1-4 Afscheidsdienst als voorganger C.Visser/inzegening J.G.Bulthuis
612 19-9-1982 mat 12:15-21 Het oordeel/scheiding tussen goed en kwaad
620 17-10-1982 2 cor 11:1-3 Laat je gedachten niet aftrekken van een toewijding van Christ.
627 7-11-1982 hand 16:16-34 Gevangenenbewaarder te Filippi
630 21-11-1982 3 joh 1-4 Wandelen in de waarheid
643 2-1-1983 openb 12:1-6 De tijd van de zonen Gods is aanstaande
648 23-1-1983 1 tim 6:20 Wezenskenmerken: rust, vrede, blijdschap
656 20-2-1983 2 cor 12:19b-21 Zijn navolgers blijven
670 10-4-1983 luc 24:44-49 Jezus' gesprekken na zijn opstanding
672 17-4-1983 1 petr 1:3-5 Barmhartigheid Gods
684 29-5-1983 1 petr 1:6-9 Verheugen en juichen om de erfenis
700 17-7-1983 mat 7:7-12 Bidden, zoeken, kloppen
705 14-8-1983 mat 25:14-30 Gelijkenis van de talenten - verwerping en weerspannigheid
715 18-9-1983 mat 17:19-20 luc 13:18-19 Geloof als een mosterdzaad
721 9-10-1983 luc 13:22-30 Hoe word ik behouden
727 23-10-1983 marc 7:1-23 Overlevering van ouden
732 6-11-1983 luc 10:21-22 Jezus' dankzegging
737 27-11-1983 mat 22:1-14 Het koninklijk bruiloftsmaal, klederen des heils
743 18-12-1983 luc 1:39-56 Elizabeth en Maria zijn een van geest
749 15-1-1984 luc 22:24-30 Jezus zegt: Ik beschik u het koninkrijk
757 12-2-1984 mat 3:11-12 luc 22:31-34 Kaf en koren
769 18-3-1984 mat 11:28-30 Kom tot Mij allen die vermoeid zijt
777 15-4-1984 luc 8:22-25 ef 6:16 Schild des geloofs
791 3-6-1984 mat 25:1-13 Wijze en dwaze maagden
804 22-7-1984 ps 103:1-5 Genade
808 5-8-1984 fil 2:1-18 De gezindheid van Christus
817 16-9-1984 1 sam 4:1-22 col 1:24-29 Christus onder u, de hoop der heerlijkheid
829 28-10-1984 jac 1:2-6 jac 1:12 Levensheiliging
835 18-11-1984 1 cor 15:50-58 De prikkel van de dood is de zonde
845 23-12-1984 2 cor 8:9 Jezus armoede en rijkdom
856 27-1-1985 marc 12:24 Dwaalt niet daarom dat u de schr. niet kent noch de kracht Gods
864 24-2-1985 rom 8:31-39 rom 12:21 God is enkel goed
871 17-3-1985 marc 8:27-38 marc 9:30-37 Voorzegging van het lijden
880 21-4-1985 1 petr 5:6-11 Nederigheid leidt tot verhoging
888 19-5-1985 jac 5:5-7 Heb geduld, sterk uw harten, zucht niet tegen elkander
907 21-7-1985 2 tim 2:19-21 Jezus Christus is het hechte fundament
909 4-8-1985 1 petr 4:1-2 Wapen je met: onttrokken aan de zonde
921 22-9-1985 ps 138 David zegt: ik zal u loven
945 15-12-1985 luc 1:46-55 Lofzang van Maria (slot mist)
958 16-2-1986 rom 15:1-6 Smaadwoorden kwamen op Jezus neer en op ons
967 13-4-1986 mat 16:24-27 Jezus volgen
986 27-7-1986 hebr 12:1-3 Onze wedloop is vrijwillig en doelbewust
991 31-8-1986 openb 2:10b Trouw
1000 26-10-1986 marc 3:31-35 Jezus en zijn familie - de werkelijke familie van Jezus
1012 28-12-1986 marc 4:21-25 Het ware horen
1020 22-2-1987 fil 2:5-16 deut 1 Werk aan je behoud zonder morren en bedenkingen
1026 29-3-1987 hebr 13:1 Broederliefde
1032 10-5-1987 hebr 13:10-14 Jezus heeft geleden buiten Jeruzalem
1044 2-8-1987 hebr 13:15-16 Rechtvaardiging en heiliging - lofoffer
1051 20-9-1987 hebr 13:20-21 De God des vredes
1067 20-12-1987 ps 136 God is goed
1076 10-1-1988 1 petr 1:13 De lendenen omgord
1084 14-2-1988 luc 6:37 luc 46:49 Laat los en ge zult losgelaten worden
1092 10-4-1988 judas 17:24 ----
1099 22-5-1988 hand 2:1-4 Eendrachtig zijn
1122 30-10-1988 hebr 12:1-3 gal 1:11-12 Word een mens Gods als Jezus - slot mist
1130 11-12-1988 openb 4 openb 5 Jezus, de eerste plaats
1145 26-3-1989 openb 1:17-18 Pasen 1989
1166 6-8-1989 gal 5:16 Leven door de Geest met getuigenissen over Terschelling evangelisatieweek
1171 17-9-1989 fil 1:9-11 Geest van weerspannigheid - begin mist
1193 11-2-1990 jes 61:1-4 luc 4:14-30 Jezus in Nazareth
1198 18-3-1990 hand 13:42-16:2 Het koninkrijk Gods binnengaan door veel verdrukkingen
1203 22-4-1990 1 cor 14:2-3 1 cor 14:8 Blazen van de bazuin
1219 5-8-1990 1 petr 5:10a Maar God, de bron van alle goedheid
1228 14-10-1990 mal 4:2 mat 5:6 Gerechtigheid
1237 9-12-1990 openb 3:7-12 Een zuil in de tempel van God
1241 30-12-1990 luc 1:26-38 Maria
1245 27-1-1991 rom 8:15 Zoonschap 1 Geen leer- maar leefregel.God behandelt u als zonen
1251 24-2-1991 rom 8:14 Zoonschap 2 Leiding.. die door HG geleid worden zijn zonen Gods
1253 10-3-1991 2 tim 2:11-13 Volharden: Woord = betrouwbaar. Met Hem gestorven dan ook leven
1263 12-5-1991 1 petr 2:1-10 Verlangen naar onvervalste melk. Afleggen wat niet goed zit.
1277 4-8-1991 joh 15:9-17 Vrienden - hebt elkander lief
1285 15-9-1991 jes 50:4-11 dan 11:32b De kennis van God dient gepaard te gaan met liefde voor God
1295 10-11-1991 hebr 12:1-3 Afleggen alle last en zonde. Met volharding de wedloop lopen
1309 26-1-1992 2 cor 11:1-5 Laat je niet afleiden v.d. eenvoudige toewijding, blijf in JC
1311 9-2-1992 jes 64:1-5 1 cor 2:6-13 Gerechtigheid met vreugde doen om gerechtigheid Gods te vervull
1329 10-5-1992 2 cor 6:1-18 2 cor 7:1 Niet vermengen
1342 26-7-1992 2 thes 3:1-5 openb 22:6-7 Trouw
1350 20-9-1992 2 cor 2:14-17 Zegevieren in JC/in Hem zijn is de remedie tegen bezorgdheid
1364 13-12-1992 1 joh 3:1-3 hebr 12:1-4 Kiezen voor zoonschap: reinigen en aandacht vestigen op JC
1428 16-3-1986 openb 1:5-9 Vervuld met de Geest zegeviert het koninkrijk van God (Lied 74)
1445 13-7-1986 fil 2:12-13 Ontzag voor God - gemeente tot volmaaktheid
1474 25-1-1987 marc 8:34-38 rom 1:16-17 Zijn weg blijven volgen ondanks de tegenstand
1478 22-2-1987 ps 87 De liefde van god zijn doel laten bereiken
1485 12-4-1987 hebr 13:9 Volhard in de zuivere leer
1495 28-6-1987 ex 15:26 Genezen
1498 19-7-1987 hebr 13:10-14 Jezus heeft geleden buiten Jeruzalem
1533 20-3-1988 hebr 4:9-13 hebr 4:16 Zwaard
1554 31-7-1988 1 joh 1:1-4 Johannes getuigenis - blijdschap
1572 20-11-1988 hebr 12:1-3 gal 1:11 Een leven van heil
1585 19-2-1989 rom 12:2 In de gedaante van Jezus Christus zijn
1609 30-7-1989 rom 8:31-32 Levensheiliging
1618 17-9-1989 fil 1:9-11 Adeldom verplicht
1732 2-2-1989 ---- BBC/bidst.: Omgaan met elkaar
1736 14-9-1989 ---- BBC/bidst.: Geloven voor elke dag hoe doe je dat
1765 6-4-1989 ---- BBC deel 5: Geloven voor elke dag hoe doe je dat
1771 25-5-1989 ---- BBC: Geloven voor elke dag hoe doe je dat
1774 4-5-1990 fil 4:7 BBC: De vrede Gods zal je hart en je gedachten behoeden in C.J.
1811 10-1-1993 2 petr 1 De zekerheid des geloofs - kennis - bekering
1834 9-5-1993 luc 22:24-38 jac 5:7 Ik ben in uw midden als dienaar (vd Vader voor behoud vd mens)
1847 1-8-1993 jac 5:7-11 Geduld in het lijden
1863 31-10-1993 jes 40:1-11 jes 40:27-31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht
1868 28-11-1976 ef 4:1-7 Levensheiliging en eenheid des geestes
1883 13-2-1994 hebr 5:5-10 Gehoorzaamheid
1894 10-4-1994 luc 10:14-24 jes 42:22 Er is een keer gekomen in ons lot: "Geef terug" in Jezus naam
1917 14-8-1994 1 cor 15:34 Besef, kennis van en goed zicht op God hebben - nuchterheid
1966 30-4-1995 Gal 5:22-26 Door de Geest leven en door de Geest het spoor houden
1985 20-8-1995 joh 20:24-29 Jezus verschijning aan Tomas
1996 15-10-1995 2 cor 4:16-18 2 cor 4:14 Moed. Moed moet inhoud hebben, een levende werkelijkheid zijn
2021 11-2-1996 ef 4:7-16 Opgaan naar het volle zoonschap in onvoorwaardelijke overgave
2038 12-5-1996 hand 26:9-19 Gehoorzaamheid
2050 11-8-1996 1 petr 1:3-13 Omgordt de lendenen van uw verstand, weest nuchter
2069 22-4-1979 2 tim 2:1-13 Voorbeeld van soldaat, atleet, landsman
2085 15-12-1996 luc 22:24-38 Jezus Christus wil dichterbij ons komen - niet eenzaam zijn
2124 17-8-1997 1 tim 4:7b Oefen u in de godsvrucht
2149 26-10-1997 2 thes 1:10-2:3 Bezinning
2385 1-1-1982 . Voorgangers en oudstenconferentie (Vught) - Huwelijk
2863 29-7-1979 openb 12 Kamp Driebergen: zondagmorgen ---
2891 1-7-1981 joh 17:22-23 Kamp 1981 Zondag:'s-morgens - één zijn/'s-avonds: werkgroep
2892 1-7-1981 mat 14:22-23 Kamp 1981 - openingsdienst zaterdagavond (juli/augustus)
2898 1-7-1981 rom 13 Kamp 1981 - afsluitingsdienst van het gemeentekamp 1981 voldoening vrijdagavond
2963 18-1-1976 openb 3 Landheer
2967 18-5-1975 --- pinksterdienst 1975
2982 5-10-1975 openb 1:9 Het koninkrijk Gods
3500 22-11-1987 hebr 13:20-21 De God van de vrede
3510 7-8-1973 ex 13:1-16 jer 9:23-24 Uit Egypte trekken - Intrekken in de volle glorie
3515 1-1-1977 num 20:7-11 Mozes en zelfbeheersing
3517 1-1-1901 2 thes 1:10 We zullen met verbazing aanschouwd worden
3624 19-7-1976 2 thes 1:10 Kampweek 1976 - De probleemloze God
3630 17-10-1976 ef 2:6-10 Jezus bereidde de weg voor ons
3667 1-12-1988 ps 133 BBC 1 - Omgaan met elkaar-Rdam
3678 22-7-1978 1 petr 4:10-11 Kamp 1978 - zaterdag avond opening - Spreken en dienen
3679 23-7-1978 1 tim 6:11 kamp 1978 - zondag morgen - Volharden in liefde -
3748 1-1-1901 ruth 2:8-23 Lossen, verlossing, transactie
3749 1-1-1901 ruth 3:3-18 Kies voor God die goed is
3750 1-1-1901 ruth 4:1-10 De losprijs
3756 10-10-1976 ef 2:1-5 Door gemade zijn wij behouden
3757 24-10-1976 ef 2:11-22 De weg die de gemeente gaat
3762 1-1-1981 openb 3:20-22 Jezus staat aan de deur en klopt
3769 1-1-1901 luc 22:28-32 Geschikt (gemaakt) worden voor het koninkrijk-dienen-trouw-ziften-Petrus
3770 1-1-1901 mat 11:2-6 luc 3:15-20 Johannes de Doper-onzekerheid-ergernis
3771 1-1-1901 ps 21:1-14 De totale overwinning - strijd-koning zijn-Jezus' strijd
3777 1-1-1976 ef 1:1-2 Een afgezonderd, geheilgd leven (studie 1 Efeze)
3778 1-1-1976 ex 32:25-35 hebr 10:4 Aaron gericht op het volk, Mozes op God
3779 1-1-1976 luc 22:25-38 luc 10:3-18 Door groei zelf de strijd aangaan - groei-reiszak zwaard-
3780 1-1-1976 ruth 2:8-23 Laat je door Hem leiden-Blijf trouw aan de gemeente
3782 1-1-1977 1 petr 3:8-12 Nieuwjaarsdienst-Dat het je uit handen zal komen
3797 1-3-1990 fil 4:7 Bijbelstudie-Behoed je gedachten
3798 22-4-1990 1 cor 14:8 Bazuin-Tongen en profetieen
3800 27-5-1990 1 cor 14:8 jer 4:5 Bazuin-Tongen en profetieen
3827 29-8-1966 gen 37:1-2 luc 4:25 Leven van Josef (deel 1)
3828 4-9-1966 gen 39:20-23 Josef 2
3829 11-9-1966 gen 41:1-14 Jozef 3
3830 18-9-1966 gen 41:15-36 Jozef 4
3831 25-9-1966 gen 41:38-45 Jozef 5
3832 2-10-1966 gen 41:38-45 Jozef 6 (vervolg vorige week)
3833 9-10-1966 gen 42:6a Jozef 7
3834 9-10-1966 gen 42:9b-20 Jozef 8
3835 16-10-1966 gen 42:21-28 Jozef 9
3836 23-10-1966 gen 42vrs29-38 Jozef 10
3837 30-10-1966 gen 42:29-38 Jozef 11
3838 6-11-1966 gen 43:24-34 Jozef 12
3839 13-11-1966 gen 45:1-8 Jozef 13
3840 20-11-1966 1 cor 1:10 fil 3:12 Partijschap - één van zin
3842 27-11-1966 1 cor 3:16-17 hebr 6:1-3 Je bent Gods tempel
3843 4-12-1966 1 cor 12:12-27 Allen leden van één lichaam
3844 11-12-1966 1 cor 5:22-3 hebr 4:12-13 Het functioneren van de gemeente
3849 18-1-1976 openb 3:14-18 De noodzaak van gemeente-zijn
3851 25-1-1976 openb 3:19 Bestraffen, tuchtigen
3853 1-2-1976 Openb 3:20-22 Ik sta aan de deur en klop
3854 28-2-1976 ruth 1:1-5 Mijn God is Koning
3857 15-2-1976 ruth 1:6-18 Delen in de geestelijke rijkdommen
3858 22-2-1976 ruth 1:14-27 Niet verbittert zijn - alles wordt nieuw
3861 29-2-1976 ruth 2:1-12 Leven onder Gods leiding door hG
3862 29-2-1976 ruth 2:1-7 Gods plan uitwerken
3863 7-3-1976 ruth 2:8-12 lev 25:23 Leven als verlosten
3864 7-3-1976 ruth 2:8-23 Zoonschap door geestelijk te blijven staan
3866 14-3-1976 ruth 2:8-12 Geestelijke rijkdom (vervolg vorige week ruth2:8-12)
3869 21-3-1976 ruth 3:8-18 Gods beeld gelijkvormig door volledige overgave
3871 28-3-1976 ruth 3:1-18 Wat heeft God aan jou - ruth 3:1-18 (vervolg vorige week)
3873 4-4-1976 ruth 4:1-10 Laat de hoop niet varen op een goede afloop
3909 11-7-1976 1 cor 15:34 ef 4:17-19 Ons besef tav het koninkrijk - Geweten
3910 11-7-1976 rom 12:12 Hoop, geduld en gebed
3917 22-8-1976 ef 1:1-2 Efezen studie (1)
3919 29-8-1976 ef 1:3-6 Efezen studie (2)
3920 29-8-1976 ef 1:7-10 Tegenspraak het hoofd bieden - Efezen studie (3)
3921 5-9-1976 ef 1:11-14 Ons erfdeel IN Hem - Efezen studie (4)
3922 12-9-1976 ef 1:15-17 Efezen studie (5)
3924 19-9-1976 ef 1:15-23 Efezen studie (6)
3926 26-9-1976 ef 1:18-19 De belangrijke taak van de heilige Geest-Efezen studie (7)
3932 7-11-1976 ef 3:14-29 Gods heilsplan met de mens
3934 14-11-1976 rom 6:1-14 Leven voor Christus - Doopdienst
3935 21-11-1976 ef 3:17-21 De onmetelijke liefde van God
3973 30-5-1976 ef 2:6-7 Tussen Hemelvaart en Pinksteren
5095 29-7-1967 fil 2:19-22 leiders-Opbouwweek-za av
5096 29-7-1967 mat 9:35-38 De aard van Jezus' werk-Driebergen
5101 31-7-1967 marc 13:33-37 De taak van de gemeente in de eindtijd-mo-Driebergen
5125 20-7-1968 openb 1:9 Opening; Gemeenschap met elkaar-Kampweek-1
5126 21-7-1968 1 cor 3:10-23 De gemeente-Kampweek-2
5152 8-7-1972 1 joh 1:7 mal 4:2-3 Kampweek-opening-za av
5153 9-7-1972 gen 44:1-34 Kampweek-zo mo
5254 28-9-1977 hos 1:2-12 Verzoening, mannelijke rijpheid
5258 27-11-1977 hos 2:18-22 Bruid, gerechtigheid, goedertierenheid
5259 18-12-1977 hos 4:1-17 Reiniging of verontreiniging
5264 15-1-1978 hos 5:8-11 Hoop op verbetering voor Israel
5267 12-2-1978 hos 6:1-3 Leven voor Gods aangezicht
5271 19-3-1978 hos 7:11-16 God dienen met verstand
5273 11-6-1978 hand 5:26-42 Gehoorzaamheid van Paulus
5275 20-8-1978 1 cor 3:22 Heden en toekomst, het is van U
5281 12-11-1978 hos 13:1-15 hos 14:1 God is nooit tegen ons en geen verscheurend dier
5287 14-1-1979 marc 13:33-37 Wees waakzaam
5291 11-3-1979 openb 1:9-20 Gemeente is een kandelaar
5297 13-5-1979 hand 1:1-8 Het werk van Jezus voortzetten
5301 12-8-1979 openb 12:12 Viert u feest maar voor hen de boze
5304 14-10-1979 2 petr 1:3 Kennis van God verkrijgen door kennis van JC
5306 11-11-1979 1 petr 2:7 Voor u is het kostbare
5316 11-5-1980 hand 27:14-44 Paulus' getuigenis: God die ik toebehoor-Schipbreuk
5319 8-6-1980 hand 28:1-10 Ons geloof moet geen schipbreuk lijden
5472 1-1-1901 mat 16:26a Leid geen schade aan je ziel
5473 1-1-1901 gen 41:s1-14 Leren wachten
5484 25-7-1971 --- Liefde, band der volmaaktheid
5544 17-7-1982 joh 8:30-32 Kampweek 1982 - zaterdagavond
5545 18-7-1982 ef 4:15 Kampweek 1982 - zondagmorgen
5588 12-10-1967 hebr 5:11 hebr 6:1-3 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Gemeente
5617 29-6-1975 1 petr4vrs9-11- Opdragen (staat op de cassette)
5663 5-1-1985 --- Conferentie Vught (5) Getuigenissen-gemeenteactiviteiten+zendingswerk
5751 20-12-1989 --- BBCx-Dienen
5779 20-12-1982 mat 20:20-28 BBC-Dienen
5804 30-4-1989 rom 8:31-32 De overwinning behalen
5835 1-1-1901 1 cor 10:31-33 1 cor 11:1 Een zuiver leven (tussen 1966-1978)
5836 1-1-1901 1 cor 4:7-21 Weest nederig (as zaterdag Frinsel) (tussen 1966-1978)
5837 1-1-1901 1 cor 9:1-27 Troost voor wie treuren (tussen 1966-1978)
5848 8-5-1966 ps 110:1-7 Taak van de gemeente is de vijand onder de voeten
5850 28-9-1966 col2vrs6-15 Gemeenteavond
5855 26-2-1967 2 thes:6-10 Rein zijn gelijk Hij rein is
5858 16-4-1967 ef 4:11-16 Gespreksavond
5859 23-4-1967 ef 4:17-32 Het nieuwe geestelijke leven
5865 13-8-1967 ef1vrs15-23- De gemeente moet tot zijn bestemming komen
5873 1-1-1969 rom 15:1-7 Verantwoordelijkheid tov elkaar
5891 12-1-1975 2 cor 8:9 Rijkdom en armoede
5892 9-3-1975 num 16:12-14 Opstand van Korach, Datan en Abiram (deel 2)-Bloeiende staf van Mozes-
5893 16-3-1975 num 17:1-13 Num17vrs1-13-Opstand van Korach, Datan en Abiram;Bloeiende staf van Mozes-(3
5895 4-7-1975 fil 4:19 Huwelijk Ed & Thea vd Hout
5897 21-9-1975 2 tim 1:11-14 De geestelijke werkelijkheid tegenover het zichtbare stellen
5899 18-11-1975 openb 1:9 Het Koninkrijk Gods; deel 1
5901 14-12-1975 openb 1:9 Deelgenoot in het Koninkrijk; deel 2
5905 30-5-1976 ps 21 Geestelijke overwinning
5907 12-12-1976 ef 3:14-17 De Gemeente
5909 1-1-1977 ruth 1:18-22 Kies voor de ware God
5910 1-1-1977 ruth 2:1-7 Initiatief nemen
5917 9-1-1977 ruth 1:1-5 Tekstuitleg, geestelijke betekenis
5920 13-11-1977 hos 5:12-15 God voorgesteld als een mot, beeneter en leeuw
5922 20-11-1977 hos 6:1-3 Hij zal ons helen, verbinden, doen herleven en oprichten
5923 27-11-1977 hos 2:13-14 Het beloofde land in de hemel
5924 27-11-1977 hos 2:18-22 Met Jezus bruid voor God
5932 8-10-1978 hos 12:1-7 Zo vader zo zoon
5933 12-11-1978 hos 13:1-15 hos 14:1 God is voor ons, God is goed
5935 10-12-1978 hos 14:6 Gods zegen voor Zijn volk
5940 11-3-1979 openb 1:9-20 De gouden kandelaar
5949 1-1-1901 2 thes 1:1-3a Dank Hem te allen tijde-SLECHT (1e preek van het jaar)
5950 1-1-1901 ef 4:7-16 De gemeente moet tot volheid komen
5951 1-1-1901 ex 2 hebr 1 TE SLECHT
5952 1-1-1901 ex 2:1-10 Mozes (1) Mozes' geboorte-MATIG
5953 1-1-1901 ex 2:10-11a hand 7:21-23 Mozes (2)-hij zag om naar zijn broeders-SLECHT
5954 1-1-1901 ex 2:23-25 hebr 11:27 Mozes (4)-SLECHT
5956 1-1-1901 ex 3:1-6 vervolg (av)-MATIG
5957 1-1-1901 ezra 3:1-13 hag 1:14 Profetieen van Haggai (1)-Fundament=Bekering v dode werken-mo
5958 1-1-1901 gen 41:46-49 ps 105:21-22 Het leven van Jozef -( we zongen uit GlKl en KKL dus 70-72)
5959 1-1-1901 gen 41:50-52 Het leven van Jozef (zingt uit GLKL)
5960 1-1-1901 hag 2:2-10 hebr 6:1-3 Profetieen van Hagga‹ (2)-Fundament=Geloof in God-av
5961 1-1-1901 hag 2:21-24 Profetieen van Haggai (6)-Fundament=XXX-av
5962 1-1-1901 hag 2:21-24 Profetieen van Haggai (7)-Fundament=Slot-mo
5963 1-1-1901 hebr 6:1-3 rom 6:1-14 Profetieen van Hagga‹ (4)-Fundament=Leer der dopen-waterdoop-mo
5987 1-1-1965 1 thes 5:1-8 De helm des heils-SLECHT-GROOT DEEL NIET TE VERSTAAN
5988 1-1-1965 1 thes 5:12-15 In eenheid gemeente zijn
6001 31-7-1965 Jes 6:1-9a Hoe komt de gemeente tot volheid-Kamp Driebergen - deel 1
6003 1-8-1965 1 cor 6:13-14 Hoe komt de gemeente tot volheid-Kamp Driebergen - deel 2
6004 1-8-1965 Hand 4:23-31 Hoe komt de gemeente tot volheid-Kamp Driebergen-av - deel 3
6008 1-1-1966 1 petr 1:3-12 Van zondeschuld tot verheerlijkt lichaam (kort voor Pinksteren)
6009 1-1-1966 2 tim 2:1-10 luc 10:19 Laat u met God verzoenen
6010 1-1-1966 --- Beukenstein-Getuigenis br Visser
6011 1-1-1966 gen 45:21 Het leven van Jozef (15)
6012 1-1-1966 gen 46:1-7 Het leven van Jozef (16)
6013 1-1-1966 gen 46:27 Het leven van Jozef (17)-eind (slaan 8-26 over)
6014 1-1-1966 gen 47:1-12 Het leven van Jozef (18)
6015 1-1-1966 gen 47:13-26 Het leven van Jozef (19)
6016 1-1-1966 gen 47:27-31 Het leven van Jozef (20)-SLOT MIST
6017 11-1-1966 gen 48:1-4 Het leven van Jozef (21)
6018 1-1-1966 gen 48:5-22 Het leven van Jozef (22)
6019 11-1-1966 gen 48:15-20 Het leven van Jozef (23)
6024 1-1-1967 gen 49:22-26 Het leven van Jozef(25)
6025 1-1-1967 gen 50:15-18 Het leven van Jozef(26)
6026 1-11-1967 gen 50:19-21 Het leven van Jozef(27)
6036 17-7-1971 --- Opening, Adeldom verplicht-KAMP 1971 (1)-za av
6037 18-7-1971 mat 24:13 Tot het einde volharden-KAMP 1971 (2)-zo mo
6042 25-7-1971 col 3:14 De liefde als band der volmaaktheid)-av
6044 8-8-1971 ps 105:16-22 na Kamp 71-zo av
6045 26-9-1971 1 petr 3:18-22 Doopdienst (van o.a. Yvonne vd Steen)-av
6046 7-5-1972 gen 41:38-41 Het leven van Jozef
6048 1-7-1972 ezra4vrs24, ezra5vrs1-5, Profetieen van Haggai (3)-Fundament=Geloof in God (vervolg)
6055 1-1-1973 ex 14:1-14 2 cor1:10 Openstaan voor Gods heil
6056 1-1-1973 ex 14:15-31 1 cor 10:1-13 Gescheiden zijn van de machten der duisternis
6057 1-1-1973 ex 15:22-27 Mara en Elim
6058 1-1-1973 ex 16:1-22 hebr 12:28 Brood uit de hemel
6059 1-1-1973 ex 4:24-26 Laat je door God helpen
6060 1-1-1973 ex 4:24-26 (2) - Geef God de ruimte
6061 1-1-1973 ex 5:1-23 Van waarom naar daarom
6062 1-1-1973 ex 5:24 ex 6:1-7 God geeft nieuwe moed
6063 1-1-1973 ex 6:8-12 Mozes komt met boodschap van bevrijding -(av)
6064 1-1-1973 ex 8:25 2 cor 6:14 De plagen over Egypte (2)
6065 1-1-1973 ex 8:25-27 2 cor 6:14 Farao's tegenwerking (vervolg Plagen)
6066 1-1-1973 hebr 11:28 Werk en leven van Mozes
6067 1-1-1973 luc 1:57-75 Geloven zonder reserve
6068 1-1-1973 ps 105:23-38 joh 3:36 De plagen over Egypte (1)
6075 17-6-1973 ex2:14-22 Mozes (3)-Gods bedoeling 'zien'
6076 7-7-1973 fil 2:1-5 Kampweek-'Onze wandel met God' -za av
6077 8-7-1973 gen 5:21-24 hebr 11:5 'Onze wandel met God'-Kampweek-zo mo
6087 16-12-1973 joh 1:14 Het Woord Gods
6101 1-1-1976 mat 16:26a Geest en ziel leven voort
6102 1-1-1976 ruth 4:11-22 jes 53:5-7 Ruth en Boaz krijgen een zoon
6111 18-4-1976 col 3:1-4 De dwaasheid van menselijk invulling
6113 2-5-1976 luc 22:28-32 Geen eerste in het koninkrijk Gods
6116 30-5-1976 ef 2:6-7 Tussen hemelvaart en uitstorting heilige Geest
6182 17-5-1989 jac 2:26 BBC-Geloven voor elke dag; hoe doe je dat@
6197 17-12-1989 fil 1:9-11 Onberispelijk worden
6208 27-5-1990 1 cor 14:8 Tongen en profetieen
6224 25-5-1975 2 tim 1:3-7 Wakker de Geest aan
6287 1-1-1901 1 thes 53:16-18 2 cor 6:10 Verblijden in verdrukking
6288 1-1-1901 2 thes 1:5 hand 26:18 Goede hoop koesteren
6302 21-1-1979 1 thes 5:5-6 1 petr 1:13 Getuigenis br v Leeuwen (Z-Afrika)-Niet slapen maar nuchter zijn
6314 25-12-1973 rom 1:16 Gezinsdag-Kerstfeest
6315 18-5-1975 jes 40:27-31 Verlossing door Jezus voorzegd
6317 1-6-1975 2 tim 1:8-10 Vermaning tot volharding
6321 25-12-1976 --- De blinkende Morgenster
6330 9-1-1977 ruth 1:1-5 Gedraag je koninklijk en wees zout der aarde
6331 30-1-1977 ef 5:1-6 Jaag het goede na - niet wat in de wereld is
6333 16-10-1977 hos 4:1-19 num 33:50-56 Keer wetteloosheid de rug toe
6336 22-10-1978 2 cor 4:1-5 Aanbeveling zijn voor God