Brink, J.E. van den

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van J.E. van den Brink. Klik hier voor de nog niet beschikbare predikingen (tabel onderaan).

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

3 12-12-1976 openb 20:12-15 openb 21:22-27 Tweede opstanding; nieuw Jeruzalem - leven als je dood gaat
10 9-1-1977 2 thes 1:10-12 2 thes 2:1-12 Tegenhoudende wereldgeesten
15 23-1-1977 joel 2:18-32 Onderwijs van de eindtijd
20 13-2-1977 marc 4:35-41 marc 5:1-20 Storm op het meer; genezing van een bezetene
25 27-2-1977 ex 17:8-16 Strijd tegen Amelek
28 13-3-1977 deut 31:8 joz 3-5 Doortocht door Jordaan - intocht Kanaan - wet - Schelfzee
33 27-3-1977 marc 1:21-28 hand 1:8 Man met de onreine geest in de synagoge te Kapernaum
39 10-4-1977 1 cor 15:12-28 Opstanding der doden
42 24-4-1977 1 cor 2:6-16 Geestelijk inzicht/Geestelijke/ongeestelijke mens/Ware wijsheid/ware wijnstok
46 8-5-1977 joel 2:23-27 Vroege regen en spade regen - belofte van herstel
50 22-5-1977 2 petr 3:1-7 Gered en behouden
56 12-6-1977 joel 3:1-3 Dal van Josafat
61 26-6-1977 mat 12:22-31 rom 8:18-24 Bekeer je en geloof het evangelie van het KdH
64 10-7-1977 1 petr 2:18-25 Geroepen te treden in voetstappen JC ook in onrechtv. lijden
69 25-7-1977 openb 10 Kamp 1977 mnd en di morgen
70 27-7-1977 openb 10 Kamp 1977 wsd en do morgen
85 11-9-1977 mat 9:35-38 mat 10:1-23 Ga liever naar de verloren schapen van het huis Israel
91 25-9-1977 mat 5:13-18 1e Bergrede - Gij zijt het zout. Gij zijt het licht
96 9-10-1977 luc 13:10-17 Genezing van de vrouw die 18 jaar gebogen was - genezing op de sabbat, de ware God, het echte kwaad
106 13-11-1977 mat 5:21-26 Toorn - doodslag; schelden - weest volmaakt
109 27-11-1977 joh 1:14 JC is het woord Gods - logos
112 4-12-1977 jes 21:11-12 De ware geestelijke mens
115 18-12-1977 2 thes 1:3-8 Verdrukkingen/veelzijdigheid in gemeentes
121 15-1-1978 rom 15:13 De God der hope
126 29-1-1978 marc 16:15-18 Opdracht van JC aan de discipelen om het evangelie te verkondigen aan de ganze schepping
130 12-2-1978 mat 5:27-32 Gij zult niet echtbreken
135 26-2-1978 mat 5:33-37 De eed zweren
138 12-3-1978 2 cor 5:17 Lijden en sterven van JC. Verzoening
141 19-3-1978 joh 17:20-26 Eenheid tot een gemeente zonder vlek of rimpel
149 9-4-1978 tit 2:1-15 Gezonde leer
152 23-4-1978 hebr 2:2-4 God erkent het recht van de boze - paradijs leugen
157 7-5-1978 luc 9:57-62 Het volgen van JC
162 28-5-1978 jes 40:25-31 Verzet tegen de leugen en opbouw in de waarheid
166 11-6-1978 openb 16:16 Harmagedon
171 25-6-1978 1 cor 10:14-22 marc 9:49-50 Afgoderij en betekenis van het Heilig Avondmaal
179 24-7-1978 1 cor 12:4-8 rom 12:6-8 Kamp II ma-mo (vervolg), di-mo, di-av
180 26-7-1978 1 cor 12:8 Kamp III - Gave van wijsheid en kennis - wsd-mo
181 27-7-1978 --- Kamp IV do-mo, vrij-mo, 3 gemeenteleden zo-avd
188 20-8-1978 fil 3:2-16 Paulus gaf alles op voor het evangelie
192 10-9-1978 dan 12:1-10 Er komt een eind a/h verbrijzelen v/d macht v/h heilige volk
195 10-9-1978 1 cor 12:10 Profetie
202 8-10-1978 mat 5:38-48 Bergrede; oog om oog; wees volmaakt
209 29-10-1978 mat 6:1-8 Zijt gij dan volmaakt? Aalmoezen geven en bidden - Bergrede (vervolg)
212 12-11-1978 ef 2:1-10 God is goed - alles is genade
215 19-11-1978 1 cor 12:10c Onderscheiding van geesten
220 10-12-1978 openb 3:21 Wie overwint, hem zal ik geven .... op mijn troon
229 14-1-1979 mat 6:10 Uw wil geschiede
237 11-2-1979 1 cor 15:44-49 Ontwikkeling natuurlijk mens tot geestelijk mens; Adam-JC
246 25-2-1979 job 1:6-12 job 42:1-12 Job-De zin van het lijden + Opdrachtdienst
249 11-3-1979 mat 6:11-12 het dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
254 25-3-1979 marc 16:16-17 Machten die gaan, machten die blijven
257 8-4-1979 mat 6:13a Leidt ons niet in verzoeking
266 13-5-1979 1 cor 15:29-34 laten dopen voor de doden
271 27-5-1979 mat 20:1-16 gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
274 10-6-1979 hand 2:17-21 Dubbelgeest na Pinksteren - nabetrachting van het pinksterfeest
279 24-6-1979 2 cor 3:12-18 oude en nieuwe testament
283 8-7-1979 joh 4:19-24 Samaritaanse vrouw. God is Geest - ware aanbidders - leer der vaderen
294 26-8-1979 luc 16:19-31 rijke man en arme Lazarus
299 16-9-1979 1 cor 15:50-54 als de Heer komt .....
306 14-10-1979 gen 22:1-19 Abraham offert Izaak
311 21-10-1979 mat 28:18 mat 10:1 De macht van Jezus en de macht van ons
314 11-11-1979 rom 12:1-2 Een manier van leven naar de wil van God-Zie ons leven verandert
319 25-11-1979 mat 24:37-39 Zondvloed
322 9-12-1979 mat 6:19-21 Verzamelen van schatten
326 30-12-1979 ezech 47:1-12 Tempelbeek - Kom zelf in de heilsstroom
333 13-1-1980 fil 3:1 fil 4:1 Samenvatting evangelie KdH Fundamentele waarheden
341 10-2-1980 mat 6:22-25 Het oog als lamp van het lichaam
346 24-2-1980 ef 2:11-22 De muur tussen Jood en heiden opgeheven
349 9-3-1980 mat 20:1-23 Goedheid is het wezen, de aard van God
357 30-3-1980 mat 16:13-20 De sleutels van het koninkrijk der hemelen - belijdenis van petrus
361 13-4-1980 openb 20:11-15 Laatste oordeel
372 18-5-1980 ef 1:1-4 God, de Vader van JC. JC is Heer.
377 1-6-1980 2 cor 12:1-10 Paulus verheft zich boven de omstandigheden
382 22-6-1980 hebr 12:12-29 God is nooit in het vuur
387 13-7-1980 1 petr 2:11-25 Jezus, ons voorbeeld!
392 10-8-1980 joh 11:1-44 Opstanding van Lazarus - de werken Gods moeten openbaar komen
397 24-8-1980 ef 2:19-22 Jood en heiden zijn een
402 14-9-1980 mat 5:14-16 openb 21:9-24 Gij zijt het licht der wereld
407 28-9-1980 ef 3:1-7 Israel - leer/geestelijk Israel - vernieuwing van denken
410 12-10-1980 rom 11:25-26 Gedeeltelijke verharding van Israel
415 26-10-1980 1 cor 15:44b Natuurlijk lichaam en geestelijk lichaam
418 9-11-1980 2 thes 2:1-12 Het geheim der wetteloosheid
423 23-11-1980 ef 3:8-12 Paulus beheerder van God's gedachten
428 14-12-1980 gen 1:26 2 tim 3:16-17 Laat ons mensen maken
431 21-12-1980 ef 3:14-21 Adam verwekt een natuurlijk volk. Jezus een geestelijk volk
436 11-1-1981 openb 6:1-8 openb 19:11-15 Jezus overwinnend op het witte paard
444 8-2-1981 mat 7:1-6 Oordeelt niet
449 22-2-1981 mat 25:1-13 Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden
452 8-3-1981 luc 13:10-17 Genezing van de gebogen vrouw
468 26-4-1981 zach 4:1-14 Niet door kracht noch door geweld
471 10-5-1981 mat 7:7-13 Bid en u zal gegeven worden
481 14-6-1981 hand 2:38-39 De leer van bekering, waterdoop, geestesdoop
486 28-6-1981 hebr 1:1-2 Grote betekenis van het woord van God
489 12-7-1981 hand 4:13-31 Dreiging/ groei vd mens Gods wordt tegenegestaan door de religieuzen
494 9-8-1981 joh 16:33 In de wereld lijdt gij verdrukking
505 13-9-1981 luc 8:26-39 Bezetene te Gadara
509 27-9-1981 ef 5:18 Word vervuld met de Geest
512 11-10-1981 mat 7:13-20 Ingaan door de enge poort
520 8-11-1981 openb 21:5-8 Zie ik maak alle dingen nieuw
525 22-11-1981 luc 4:14-30 Jezus in Nazareth
530 13-12-1981 hand 8:26-40 Kamerling uit Morenland
539 10-1-1982 2 cor 12:9-10 Als ik zwak ben dan ben ik machtig
558 28-2-1982 zach 12:8-11 Huis van David
561 14-3-1982 joh 16:12-15 Heilige Geest zal ons de volle waarheid openbaren - de Geest der waarheid
571 18-4-1982 jes 49:1-9 Hij moet als koning heersen
577 9-5-1982 hand 2:19-21 Wonderen en bloed, vuur, rookwalm - pinksteren
587 13-6-1982 hand 20:16-24 Rede tot de oudsten van Efese. Ingeschapen wet
595 11-7-1982 joh 8:1-20 joh 8:30-37 Geloven en verwerpen
615 26-9-1982 2 thes 2:1-11 Parousia
618 10-10-1982 1 cor 5:4-5 Een man overleveren aan de satan
628 14-11-1982 mat 13:35b Geheim Koninkrijk der Hemelen - God is enkel goed
637 12-12-1982 luc 12:1-5 mat 10:24-31 Vreest Hem die macht heeft ????
644 9-1-1983 openb 21:1 De zee was niet meer
655 13-2-1983 marc 1:1 marc 1:15-16 Koninkrijk Gods, eeuwig koninkrijk
666 6-3-1983 jes 6:1-13 Roeping van Jesaja - de engelen
675 24-4-1983 gen 11:1-9 1 cor 13:1 Torenbouw van Babel
678 8-5-1983 openb 1:17-18 De doden - Pasen
690 12-6-1983 gen 9:18-19 Kanaan
706 14-8-1983 mat 7:1-2 Oordeelt niet
716 18-9-1983 luc 9:57-62 Het volgen van Jezus
724 16-10-1983 openb 12:7-12 Strijd in de hemel
736 20-11-1983 hand 12:1-23 De dood van Jacobus, Petrus in de gevangenis, dood van Herodes
741 11-12-1983 marc 7:24-30 Kananese vrouw/Syrofenitische vrouw
753 29-1-1984 openb 22:16 Blinkende morgenster
759 12-2-1984 2 tim 1:1-5 Afkomst van Timotheus
770 18-3-1984 ex 4:1-4 hebr 3:1-6 Jezus en Mozes
780 29-4-1984 2 tim 2:10-14 De weg naar het koningschap - ons instellen op het koningschap
789 27-5-1984 gal 6:12-18 Het geestelijke Israel - laatste waarschuwing en groet
806 29-7-1984 gen 15:1-21 mat 26:26-29 Oude en nieuwe verbond
812 26-8-1984 rom 8:18-26 Zuchtende schepping-verzekerd zijn van de heerlijkheid der zonen Gods
825 14-10-1984 ps 8 hebr 2:5-9 De grootheid van de mens
838 25-11-1984 mat 24:37-42 Geestelijke en vleselijke kerk
842 9-12-1984 richt 4:1-21 Harmagedon
852 13-1-1985 openb 11:1-2 Tempel
861 10-2-1985 2 cor 4:1-4 Bedekking of heerlijkheid
868 10-3-1985 hand 16:6-18 Paulus in Filippie
879 14-4-1985 1 thes 4:13-18 Wederkomst
886 12-5-1985 openb 16:12-16 Toekomst/eindtijd - verzamelen in de lucht (bij wederkomst)
895 9-6-1985 jes 64:1-5a God daalt neer - versluiering wegnemen
905 14-7-1985 ezech 28:13-17 Koning van Tyrus - beeld van de Satan
911 11-8-1985 joh 14:1-3 De gereserveerde plaats
917 8-9-1985 luc 7:28-30 De wil van de mens
928 13-10-1985 mat 22:1-14 Koninklijk bruiloftsmaal
935 10-11-1985 mat 3:1-3 De gebaande weg
944 8-12-1985 luc 1:76-79 Vergeving van zonden
955 26-1-1986 mat 12:22-30 luc 11 Boze geesten uitwerpen als 3637
961 9-3-1986 gal 3:1:16 gal 3:1-5 Galaten hadden het oude verlaten-onverstandige Galaten
970 29-7-1977 openb 10 Kamp 1977 vrijdagmorgen + slot
984 13-7-1986 1 thes 5:1-11 De toekomst: Jezus tegemoet in de lucht - waakzaamheid
995 21-9-1986 hebr 3:1 Hemelse roeping
1005 23-11-1986 joh 14:1-3 Het huis mijns Vaders
1018 8-2-1987 marc 9:14-29 Maanzieke knaap
1030 26-4-1987 gal 3:26-29 Gij zijt allen zonen van God
1042 19-7-1987 mat 24:14 Evangelie gepredikt in de gehele wereld
1058 18-10-1987 joh 7:21-24 Besnijdenis
1066 13-12-1987 mat 24:37-39 Vergelijking oertijd en eindtijd
1086 28-2-1988 openb 21:5-6 Het is geschied
1103 12-6-1988 luc 18:1-8 luc 17:22 Ooit gewenst een vd dagen vd zoon des mensen te zien?
1114 28-8-1988 1 thes 4:13 Goed begrip van leven, sterven/dood
1126 13-11-1988 judas 8-10 Mozes
1148 16-4-1989 col 3:1-4 Zoekt de dingen die boven zijn
1420 19-1-1986 ---- Het onvergankelijke lichaam
1446 20-7-1986 ef 6:12 Geen strijd ->bloed/vlees maar->overheden/machten/boze geesten
1465 30-11-1986 luc 16:19-31 De rijke man en de arme Lazarus
1494 21-6-1987 luc 19:44 mat 3:10 Tijd niet opmerken dat God naar ons omzag
1513 15-11-1987 mat 24:37-39 Eindtijd (vergelijking met oertijd)
1532 13-3-1988 gal 4:12-20 Cultuur
1557 21-8-1988 judas 8-9 Mozes
1573 27-11-1988 openb 12:17 Eindtijd
1592 9-4-1989 col 3:1-4 Hemelse gewesten
1861 14-7-1973 joh 17:1-10 openb 5:9-10 ----
1867 28-11-1976 gen 32:22-32 hos 12:5 Jacob's gevecht aan de Jabbok
1921 26-8-1984 rom 8:18-27 Geest van het zoonschap - het openbaar worden der zonen Gods
1933 7-6-1986 gen 2:7 KvO contactdag: abortus, zelfdoding, euthanasie
1936 2-11-1981 mat 6:25-34 Bezorgdheid
2017 1-1-1901 joh 8:2-11 joh 8:30-37 Overspelige vrouw - Jezus' verdediging
2033 4-2-1984 gen 3:15 De slang opgenomen, verhoogd en vernederd - ontmoetingsdag
2068 22-4-1979 1 cor 14:31-40 De vrouw in de gemeente - evangelie Paulus/gebruik geestl gave
2094 17-10-1982 mat 26:63 Hij komt op de wolken (Parousia - Apocalipsis - Epiphaneia)
2128 1-1-1968 openb 1 openb 22 Openbaring studie 1 - hoofdstukken 1 en 22 - De gemeente in de eindtijd-Deel 1
2129 1-1-1968 openb 6 openb 7 Openbaring studie 2 - hoofdstukken 6 en 7 De gemeente in de eindtijd-Deel 2
2130 1-1-1968 openb 8 Openbaring-studie 3 - hoofdstuk 8 De gemeente in de eindtijd-Deel 3
2131 1-1-1968 openb 9 openb 10 Openbaring-studie 4- hfst 9 + begin hfst 10 De gemeente in de eindtijd-Deel 4
2133 1-1-1968 openb 11 Openbaring-studie 5 - hoofdstuk 11 De gemeente in de eindtijd-Deel 5
2134 1-1-1968 openb 11 openb 12 Openbaring-studie 6 - hoofdstuk 11 slot en hoofdstuk 12 De gemeente in de eindtijd-Deel 6
2135 1-1-1968 openb 13 Openbaring-studie 7 - hoofdstuk 13 De gemeente in de eindtijd-Deel 7
2136 1-1-1968 openb 13 openb 14 Openbaring-studie 8 - hoofdstuk 13 slot en hoofdstuk 14 De gemeente in de eindtijd-deel 8
2137 1-1-1968 openb 15 Openbaring-studie 9 - hoofdstuk 15 en 16 slag bij Harmageddon De gemeente in de eindtijd-deel 9
2138 1-1-1968 openb 20 Openbaring-studie 10 - hoofdstuk 20 De gemeente in de eindtijd-Deel 10
2174 28-5-1981 hand 1:1-11 hand 3:19-20 De wederoprichting aller dingen - dienst stadsgehoorzaam Leiden
2179 1-1-1984 mat 10:22 En gij zult door allen gehaat worden - (Israel-visies) KVO 84
2181 8-6-1987 gal 4:21-31 Aards of hemels Jeruzalem-Kinderen der wet en der genade
2184 27-8-1986 gal 3:19-23 De schrift heeft alles ingesloten onder de zonde
2185 1-1-1901 --- bezorgdheid
2186 15-4-1984 gal 6:14 Het Israel Gods
2188 3-4-1985 gal 1:1-7 Het binnendringen van het judaisme, Montanisme en kerkgeschiedenis
2219 1-1-1975 gen 4 Kain en Abel
2282 26-10-1980 2 thes 2:1-12 Laat niemand u misleiden - openbaring geest van de antichrist
2299 17-3-1979 1 cor 14 De positie van de vrouw Ontmoetingsdag Ede
2303 27-5-1988 luc 17:22 luc 18:1-8 De dagen van de Zoon des mensen
2304 1-1-1901 rom 8:11 Levend Maken Door Zijn Geest -zonderein
2305 14-1-1978 jes 21:11-12 Verschil KVO gemeenten t.o.v. pinkstergemeenten
2306 27-1-1979 hand 1:1-8 Herstel van het Koninkrijk Gods - ontmoetingsdag
2307 17-12-1986 hebr 1:14 hand 17:27-28 Levend makend door zijn Geest - engelen zijn dienende geesten
2308 1-1-1901 openb 21:22 openb 22:1-5 Het nieuwe Jeruzalem
2309 1-1-1901 marc 7:24-30 De syrofenitische vrouw
2310 3-5-1987 hebr 3:1-3 Heilige Br-deelgenoot der hemelse roeping
2311 3-1-1987 1 cor 12:31 Conferentie Vught 003 - ontwikkelingen in het koninkrijk Gods
2313 10-4-1988 gen 6:3 Geest Gods - mens vlees
2314 1-1-1901 mat 24:37-39 2 petr 3:3-7 De zondvloed
2316 19-6-1983 gen 9:18-27 gen 10:6-10b Profetie van Noach (verklaring van de figuur Nimrod)-Vervloeking van Kana
2317 25-11-1984 mat 24:37-42 Vergelijking eindtijd met tijd van Noach - De zondvloed
2318 29-5-1987 gal 4:21-31 Hagar en Sara - de splitsing
2319 22-10-1977 joel 3:14-21 Joel - laatste uit serie hierover - ontmoetingsdag
2321 15-1-1983 --- Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel.. vlieden
2322 15-1-1983 --- Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel .. vlieden
2323 12-3-1983 gen 1:26-28 Laat "ONS" mensen maken naar ons beeld en gelijkenis (1)
2324 12-3-1983 --- Laat "ONS" mensen maken naar ons beeld en gelijkenis (2)
2325 9-4-1983 1 cor 13:1 jes 58:4 Engelen en talen - spreken in tongen - deel 1
2326 9-4-1983 gen 11 Engelen en talen - toren van Babel - deel 2
2327 12-2-1983 gen 1:26-28 1 kron 29:11 God schiep de mens naar ons beeld en gelijkenis deel 1
2332 25-3-1988 gal 4:6-11 Abba Vader
2334 1-1-1988 luc 18:1-8 Recht verschaffen - gelijkenis over onrechtvaardige rechter
2335 26-12-1982 jes 66:5-11 Het Kerstverhaal - Het eindgericht
2336 27-3-1987 rom 6:1-6 De oude mens en het nieuwe denken
2337 6-11-1977 mat 5:21-22 Volmaaktheid - Bergrede-wie in toorn leeft vervalt aan het gerecht
2339 24-9-1978 mat 12:22-34 rom 8:18-24 Van plan Gods tot zonen Gods
2340 6-2-1983 marc 1:14-15 Het evangelie van JC, Burgers in de hemelse gewesten
2341 27-3-1986 luc 1:76-79 Vergeven en vergeten als 944
2343 8-1-1989 hebr 2:5-10 Ons denken met vernieuwd zijn door de h.G. De toekomende eeuw
2344 12-4-1982 2 cor 3:16-18 Regiodag '82 - gedaanteveranderings- proces - metamorfose
2350 25-12-1983 luc 2:8-20 openb 22:16 Jezus - wortel - Geslacht - David - blinkende Morgenster
2351 1-1-1901 mat 7:1-6 Oordelen
2352 8-5-1976 hand 2:36-40 doopdienst
2353 1-1-1901 hand 8:4-12 Gods tempel
2354 9-2-1975 hebr 4:9 Sabbatsrust
2355 13-10-1985 mat 22:1-14 Het koninklijke Bruiloftsmaal - gelijkenis
2358 2-12-1979 mat 6:19-21 Verzamelt u geen schatten op aarde
2360 1-1-1986 1 cor 15:50-55 1 cor 15:44-45 De mens heeft natuurlijk- en een geestelijk lichamen - Opstandingslichaam
2422 1-1-1901 joel 2:28-32 joel 3:1-3 Joel - het evangelie van JC moet weer bekend worden
2450 1-1-1901 1 tim 5:24 De zonde - occultisme
2451 1-1-1901 jes 25:6-12 Het heil voor de volken
2453 7-3-1976 1 cor 2:1-10 Paulus spreekt met betoon van Geest en kracht (1)
2454 19-7-1976 openb 20:7-15 De strik van de duivel
2455 5-10-1976 openb 12:1-4 openb 17:1-6 De achtergrond der dingen
2456 12-10-1976 mat 13:10-14 De manier waarop God spreekt
2457 19-10-1976 1 tim 3:6-7 2 tim 2:24-26 De strik van de duivel - kernzonde
2458 24-12-1976 jes 48:1-11 Nieuwe dingen verkondigd
2459 21-11-1976 gen 32:22-32 Jacob's worsteling
2460 10-10-1976 rom 13:11-14 ef 4:20-32 De eindtijd - afleggen en aandoen - trouwdienst Simon Elgersma
2468 4-4-1975 jes 14:12-16 ezech 28:11-17 Achter alle schepping staat God - de val van Lucifer
2469 4-1-1975 ef 2:1-7 mat 19:15-15 Geestelijk opletten - kinderen opdragen
2470 4-1-1975 luc 2:22-23 mat 7:13-23 De enge poort - opdragen i.p.v. kinderdoop
2471 4-1-1975 luc 13:22-35 Evangelie van het koninkrijk der hemelen - het oude loslaten
2472 5-12-1976 openb 21:22-27 openb 22:1-5 Gemeente wordt ingeschakeld/barmhartigheid doorgeven
2473 1-1-1977 joel 2:18-25 openb 9:2-4 De profetie van Joel - Hij geeft u de leraar der gerechtigheid
2475 9-1-1977 2 thes 1:10-12 2 thes 2:10 Openbaring v.d. zonen Gods en de zonen des verderfs
2476 4-1-1973 hand 8:4-25 Filippus te Samaria;Simon de tovenaar, toverij, occultisme
2477 4-1-1975 jona 2 mat 12:38-45 Het teken van Jona - vrome geesten
2478 4-1-1975 ef 2:6 Opstanding tot een nieuw leven
2479 4-1-1975 joh 1:14-16 Het vlees geworden Woord - oude en nieuwe verbond - genade
2480 1-1-1976 joh 6:60-71 Aardsgerichte(vrome)geesten; Judas; Jezus omgang met bep mensen
2481 14-9-1975 openb 21:1-4 Het nieuwe Jeruzalem
2482 7-2-1976 2 joh 1:1-13 Waarheid
2483 10-8-1975 gen 2:8-17 openb 22:1-5 Het (geestelijke) paradijs
2496 21-6-1981 hebr 1:1-4 God spreekt in de Zoon - Alleen het Woord - het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen
2497 31-8-1976 marc 4:35-41 marc 5:1-20 De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen
2498 6-1-1977 marc 1:21-28 Woord met macht/kennis = macht/evang VAN JC/oorlog in de hemel
2501 1-1-1977 ef 4:3-13 Geheimenissen
2502 1-5-1977 2 petr 3:1-7 Inzicht in het plan God met de mensen-Opstanding der doden
2504 1-1-1977 mat 12:22-34a rom 8:18-24a Kies de weg van het zoonschap
2505 1-1-1977 joz 3:1-7 joz 5:2 Doop - meegaan van kerken met occultisme Jozua en Jezus
2506 18-5-1978 1 cor 15:12-28 Betekenis opstanding der doden van JC: verenigt hemel en aarde
2507 18-5-1978 joel 2:28-32 De dag de Heren - heilige Geest
2508 18-5-1978 joel 3:1-3 Gericht over Israels vijanden/Ezau beeld afvallige kerk
2509 1-1-1978 jes 40:27-31 De eeuwige God is de Heer, schepper van het eind der aarde
2510 30-8-1978 mat 5:13 Het zout der aarde
2511 30-8-1978 joh 1:50-52 2 cor 12:1-10 Zoon Gods, zoon des mensen: Jezus geen God maar mens
2512 8-9-1977 mat 9:35-38 mat 10:1-23 Predik dit evangelie aan het volk van God - De aard van Jezus werk
2529 11-11-1979 rom 12:1-2 Een manier van leven naar de wil van God - Zie ons leven verandert
2536 1-1-1901 mat 13:35 Herstel - openbaring van de verborgenheden vh koninkrijk Gods- bijbelschool
2538 1-1-1901 2 thes 2:2-13 Opdat u niet spoedig uw bezinning verliest/in onrust verkeert
2550 3-5-1981 mat 7:7-13 Bergrede: Bidt zonder ophouden
2552 6-5-1979 hand 2:38 Doopdienst: Geloof en laat je dopen
2553 1-1-1901 1 tim 3:15 Bijbelschool: De gemeente is pijler en fundament der waarheid
2560 1-1-1901 jes 3:16-4:6 Trotse vrouwen van jeruzalem - uiterlijke godsdienst
2566 25-7-1983 deut 32:7-9 Kampweek 1983-2e deel vdBr: Koninkrijk der Hemelen - ma mo
2567 26-7-1983 job 1:6-10 Kampweek 1983 - Een plaats van samenkomst in de hemel - di mo
2568 27-7-1983 rom 9:24-26 Kampweek 1983 - Uitverkiezing - wo mo
2569 28-7-1983 rom 13:4 1 cor 2:8 kampweek 1983 - De overheid - do mo
2570 29-7-1983 mat 12:22-30 Kampweek 1983 - kwade geesten, beelzebul - vr mo en vr av
2571 27-7-1983 --- Kampweek 1983 - Zangavond
2595 24-1-1982 zach 12:8-14 Opwekken geest van Zerubabel en Jozua Huis van David/tempelbouw
2605 1-1-1901 jes 40:29-b Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht
2701 1-1-1967 openb 3:7-13 Engel van de gemeente
2780 27-8-1980 jes 53:5 Betekenis van: vergeving, losprijs, verzoening, toorn van God, rechtvaardig, JC zoon des mensen
2791 27-7-1975 1 petr 3:19-21 De geesten der gevangenis - dodenrijk
2792 9-3-1975 gen 4:7 gen 6:1-4 De engelen en de demonenwereld
2793 1-1-1975 1 petr 4:1-2 Onttrokken aan de zonde - wapenen met de gedachte
2798 27-7-1980 jes 53:5 Betekenis van: vergeving, losprijs, verzoening, toorn van God, rechtvaardig, JC zoon des mensen,
2802 1-1-1901 1 petr 4:12-13 verzoeking en beproeving
2805 19-9-1981 rom 11:25 Ontmoetingsdag - aldus zal gans Israel behouden worden
2806 5-5-1975 hand 1:1-11 Hemelvaartsdag 1975: Vol blijdschap God lovende
2833 9-11-1975 2 kon 6:8-23 ......
2834 23-9-1979 mat 6:16-19 mat 6:6 Het vasten
2836 16-11-1975 ezech 31:1-18 Waterdrinkers moeten niet in eigen kracht staan
2837 9-10-1982 mat 13:52 mat 13:11-35 Gedachten, nodig om te kunnen funtioneren naar God's wil
2859 30-7-1979 1 cor 13:1 1 cor 13:1-2 Kamp Driebergen - 1e studie 1 Cor 13 - ma mo, ma mi
2860 1-8-1979 1 cor 13 Kamp Driebergen - studies 1 cor 13 - wo mi, do mo
2861 3-8-1979 1 cor 13 Kamp Driebergen - 1 cor 13 - 5e studie
2862 3-8-1979 1 cor 13 Kamp Driebergen - 1 cor 13 - Vragenuurtje - Toren van Babel
2893 20-7-1981 ef 3:20 ef 4:2 Kamp 1981 - 1e Efese studie JEvdBrink - ma mo
2894 21-7-1981 ef 4:3-6 Kamp 1981 - 2e Efese studie JEvdBrink - di mo
2895 22-7-1981 ef 4:7-8 Kamp 1981 - 3e Efese studie JEvdBrink Genadegave - wo mo
2896 23-7-1981 ef 4:9-10 Kamp 1981 4e Efese studie JEvdBrink Apostelen en profeten - do mo
2897 24-7-1981 ef 11 Kamp 1981 - 5e efese studie JEvdBrink Evangelisten/herders/leraars -vr mo
2919 11-11-1974 marc 11:1-26 Vijgenboom - Jezus' lijden
2962 1-1-1901 1 tim 6:12 Strijd de goede strijd des geloofs
2964 31-3-1986 mat 24:14 Het evangelie van het koninkrijk
2969 30-10-1977 mat 5:17-20 Nieuwe Leer met gezag/Bergrede/open je verstand tav het OT
2970 29-5-1977 joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien. JC heeft Hem ons doen kennen
2974 13-4-1975 --- De Waarheid
2975 31-3-1975 --- Toogdag Leiden 1975 2e Paasdag - Geloofsgenezing
2976 1-1-1901 jes 54:11-17 1 petr 1:9-12 Tempelbouw
2977 28-12-1975 rom 10:4-11 Positief belijden
2978 1-1-1975 openb 20:12 openb 21:22 Dood en dodenrijk
2981 5-10-1975 joh 8:30-44 joh 8:56-59 Waarheid--Abraham-nageslach-leraar der gerechtigheid
2983 1-1-1901 1 cor 2:1-10 Breng het evangelie met wijsheid in Gods kracht
2989 8-2-1989 jes 40:27-31 maar wie de Here verwachten putten nieuwe kracht
2997 1-1-1982 --- vragen beantwoording door br. v.d. Brink
3042 1-1-1901 dan 12:1-4 Michael, de vorst
3116 29-6-1975 jes 40 Troost, troost mijn volk...
3117 9-5-1976 1 joh 3 Een ieder die in Hem blijft, zondigt niet meer
3118 1-1-1901 jes 7:1-9 De overwinning over de satanische legermacht
3119 16-11-1975 ezech 31:1-18 Eikebomen der gerechtigheid
3120 2-7-1978 ezech 18:20 Persoonlijk verantwoordelijk - geen erfzonde, geen erfschuld - God zegent een rest
3121 1-1-1975 joh 8:30 Horen en niet verstaan
3136 1-2-1976 joh 17:20-26 Opdat zij een zijn - Eenheid door heilige Geest
3233 24-6-1979 mat 20:1-20 De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
3343 24-2-1974 dan 3:1-4,12,30 openb 13:1-18 De God des hemels (als 3506) - De jongelingen in de brandende oven
3344 1-4-1988 judas 5-12 Mozes, de man Gods - Leven na sterven/na t aardse bestaan/strijd om Mozes lichaam
3345 1-1-1901 openb 12:7-16 Oorlog in de hemel
3352 27-9-1980 openb 21:5 Zie ik maak alle dingen nieuw-Herstel-Ontmoetingsdag
3362 27-9-1980 mat 5:14-16 openb 21:9-24a Het hemelse Jeruzalem - De lichtstad - Ontmoetingsdag (mo)
3419 23-10-1988 judas 9-10 Strijd om het lichaam van Mozes - leven na stervan/na het aardse bestaan
3420 1-1-1975 --- De geesten der gevangenis
3422 1-1-1975 1 kon 20:23-34 De slag bij Afek
3423 1-1-1901 2 thes 1:3-10 Geloof en liefde
3424 1-1-1901 1 joh 2:18-23 De anti-christen
3425 1-1-1901 hand 2:17-21 Angst of vrede (titel Den Haag: Dubbelgeest na Pinksteren)
3426 11-9-1988 1 cor 2:9-10 openb 2:24 Hemel, dodenrijk en hel; diepten Gods, diepten satans'
3427 6-7-1975 col 3:1-4 Opgewekt met christus - Geestelijk mens-onze positie -avondmaal
3428 8-6-1987 gal 4:21-31 Aards of hemels Jeruzalem - Kinderen der wet en der genade - deel 1
3429 25-5-1975 2 cor 3:12-18 jes 25:6-7 Het wegnemen van de sluier + Bedekking - Opdrachtdienst
3430 8-10-1972 jes 54 Het Israel Gods - hemels Jeruzalem
3431 12-12-1986 hand 17:26-28 In Hem zijn wij, bewegen wij ons en leven wij. Lichaam van God
3433 7-5-1986 gen 15:1-21 gal 3:15-18 Beloften aan Abraham
3434 28-8-1977 joel 3:9-12 Een keer in je lot, in je denken. God zag om naar zijn volk!
3437 14-6-1980 2 cor 12:1-10 Ontmoetingsdag
3438 2-9-1978 fil 3:8-13 Doel Gods bereiken:de mens gods volkomen/geestelijk mens/metamorfose
3439 1-1-1975 jes 55:1-13 Gedachten Gods overnemen - vernieuwing denken - hemelse overheid
3440 1-1-1901 luc 12:49 Vuur ben ik komen werpen
3441 27-11-1982 mat 13:44-46 De losprijs: transactie of genoegdoening - ontmoetingsdag
3442 25-11-1979 mat 24:37 Als in de dagen van Noach
3443 1-1-1984 --- non-conformisten (niet met de massa mee maar vanuit het mosterdzaadje)
3445 12-4-1988 joh 14:16 joh 14:26 Ik zal je een andere Trooster geven - parakleet - Helper - Geest der waarheid
3448 4-6-1989 hebr 12:22-24 gal 1:13-18a Aardse of hemelse moederstad
3450 6-4-1975 gen 11:6 mat 17:20 Niets zal u onmogelijk zijn
3451 2-1-1900 zach 13:7-14 Overblijfsel->volheid->doop in h.Geest/vuur/loutering
3452 2-1-1900 openb 20:1 Volkomenheid - het duizendjarig rijk
3453 3-8-1982 1 tim 1 (Duitse) opbouwweek
3454 16-4-1979 marc 10:17-18 God is goed
3455 16-3-1975 --- Genezing - gezond leven - dokter
3456 1-1-1975 mat 5:43-48 Gij zult volmaakt zijn als God - Volmaaktheid
3457 18-5-1975 hand 2:1-4 ef 1:13-14 Pinksteren
3458 1-1-1975 jes 25:6-12 jes 26:1-4 Het feestmaal
3459 1-1-1901 luc 2:8-20 joh 1:14 Over de geboorte van Jezus
3460 11-8-1968 ef 5:11-13 Strategie van de boze
3461 2-1-1900 1 cor 11-30 jac 5:14-16 Strijd tegen ziektemachten
3463 7-9-1985 gal 2:1-10 2 tim 4:6-7 Ontmoetingsdag - strijd van Paulus
3464 1-1-1975 joh 17:20 God is één
3468 17-10-1976 1 joh 5:16-17 Zonde tot de dood
3476 25-12-1984 luc 2:6-20 Het kerstverhaal
3482 31-1-1982 mat 7:21-28 Welke vruchten heb je?
3483 22-1-1984 hebr 3:1-6 Jezus boven Mozes verheven
3484 19-2-1984 1 thes 5:16-24 Hij die u roept is getrouw
3490 2-11-1987 openb 12:18 openb 13:1-2 De antichrist en zijn rijk
3491 27-12-1987 luc 21:25-36 De beloften van de eindtijd
3496 25-11-1981 mat 7:13-20 De smalle weg en valse profeten
3501 21-10-1979 mat 28:18 mat 10:1 De macht van Jezus en de macht van ons
3503 21-6-1987 luc 19:44 mat 3:10 Lofprijzing nieuwe stijl - reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom
3506 1-1-1974 dan 3 De 3 jongelingen in de brandende oven (als 3343)
3507 11-11-1979 rom 12:1-2 Je krijgt andere contacten - vernieuwing van denken (als 314)
3508 27-9-1977 joh 1:1-18 Het waarachtige licht
3511 7-8-1973 1 cor Goddelijke genezing
3512 1-12-1977 mat 5:21-26 Wees vriendelijk tegenover je tegenpartij
3513 10-5-1980 mat 7:7-13 Bid zonder ophouden
3514 3-10-1976 joh 8:30-44 joh 8:56-59 Geen slaaf maar vrij-Gebondenheid, vrome geesten, dwaalleringen
3516 6-3-1984 jac 5:11 Jacob-Bijbelstudie
3518 1-1-1975 jes 14:1-2 De mens Gods openbaren
3520 13-6-1976 mat 13:10-12 Het doel van de gelijkenissen - de wijze waarop God het woord kenbaar heeft gemaakt
3522 17-8-1973 openb 21:2-3 Hemels Jeruzalem-Weidse vergezichten-Leraar der gerechtigheid
3524 26-8-1984 rom 8:18-26 Verzekerd zijn van de heerlijkheid der zonen Gods - engelen bij auto VdBr
3529 5-11-1978 ef 2:1-10 Een enkel goede God
3530 1-1-1901 mat 12:22-29 rom 8:18 De schepping en de mens
3531 1-1-1901 openb 20:1-10 Duizendjarig rijk
3533 28-3-1976 1 tim 5:24 Zonden gaan vooruit naar't gericht….. Occulte godsdiensten
3534 4-4-1976 ps 112:1-3 jes 25:6-12 Heiliging vd kinderen (Opdrachtdienst)-Het heil vd volken (3)
3535 18-4-1976 joh 20:1-18 Jezus' opstanding en verschijning aan Maria van Magdala (4)
3536 2-5-1976 1 joh 3:9-11 Wie uit God geboren is zondigt niet(5)
3537 3-7-1977 ef 3:1-13 Het geheimenis
3538 20-11-1977 mat 5:23-30 Heeft uw broeder iets tegen u-Verzoen u met hem (44)
3539 4-12-1977 2 thes 1:3-8 Uw geloof en liefde neemt sterk toe
3540 2-4-1978 tit 2:1-15 De genade Gods
3541 23-4-1978 jes 40:27-31 Een eeuwig God is de Here
3542 23-7-1978 fil 3:7-16 Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding
3543 9-11-1983 luc 9:57-62 Vogels hebben nesten maar de Zoon des mensen
3550 14-1-1973 1 sam 7:2-14 Richt uw hart op de Here uw God
3553 29-9-1974 hand 2:17-21 Uitstorting hG in de laatste dagen ingegaan met Pasen - vallen, rusten, sissen
3555 1-1-1975 hand 6:2 Het fundament-Handoplegging-Iemand claimen voor het KdH
3556 1-1-1901 joh 10:1-10 Br vd Brink->trip naar Canada - Geen onderscheiding der geesten
3557 1-1-1901 mat 6:25 Bergrede, begin van de vernieuwing van denken
3567 3-2-1974 mat 12:27-32 mat 9:27-34 Een bezetene -Wie was er nu bezeten
3570 25-2-1979 job 1:6-12 job 42:1-7 mijn knecht-De zin van het lijden
3571 5-8-1979 1 cor 13:13 Geloof, hoop en liefde
3572 16-3-1980 mat 9 mat 10 De aard van Jezus' werk - De roeping en uitzending der apostelen
3573 13-4-1980 openb 20:11-15 Het laatste oordeel
3574 7-9-1980 mat 5:14-16 openb 21:9-25 Het licht der wereld
3575 19-10-1980 rom 11:25-27 Gedeeltelijke verharding
3576 16-11-1980 1 cor 15:44-49 Is er een natuurlijk lichaam dan ook een geestelijk lichaam
3577 1-1-1981 hebr 1:1-4 Het spreken Gods tot de vaderen
3578 16-8-1981 joh 16:33 In de wereld lijdt gij verdrukking
3579 27-9-1981 luc 8:26-39 De genezing van de bezetene
3580 26-11-1981 zach 4:1-14 Late regen en demonie van de eindtijd
3581 27-4-1982 luc 16:19-31 De verlossing van de zuchtende schepping
3582 4-1-1987 col 1:24 Bewegen in de geestelijke wereld; in Hem zijn
3584 11-3-1984 ex 4:1-5 hebr 3:1-6 Deelgenoten van een hemelse roeping
3585 28-4-1985 1 thes 4:13-18 Wederkomst des Heren
3586 1-2-1986 dan 2:27-45 Het gouden beeld - EEG
3587 11-11-1986 joh 14:1-3 Wees niet verontrust
3588 2-3-1980 mat 6:22-25 Het oog is de lamp van het lichaam
3589 7-11-1976 jes 48:1-11 Uit de wateren van Juda
3590 1-1-1901 joh 7:37-39 De heilige Geest - Stromen van levend water
3591 13-12-1979 openb 3:21 col 2:14 Wie overwint
3594 29-10-1972 openb 20:11-12 Het laatste oordeel
3595 1-1-1975 openb 21:2-3 De stad Gods
3596 8-6-1975 joh 8:1-11 Ik ben het licht der wereld - De overspelige vrouw
3597 10-6-1975 jes 7:10-25 Geen schrik voor geweld - Bijbelstudie
3598 21-10-1975 jes 8:1-10 2 kron 28:3-16 Achaz en Assur
3600 23-10-1977 joel 3:14-21 Inzicht in de tijd v h einde - De grote stad Babel valt in 3 stukken
3602 18-11-1975 jes 8:11-23 jes 9:1-6 De troon van David - Wij kunnen wel trouw aan God zijn
3603 8-12-1975 joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien
3604 1-1-1976 tit 2:1-15 Bijbelstudie - De gezonde leer
3605 24-2-1976 jes 9:6-20 luc 1:31 Assur, Juda en 'Israel'
3606 4-4-1976 1 cor 2:1-10 Het evangelie VAN Jezus Christus
3607 1-8-1976 openb 5:9-10 joh 17:1-11a Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed - Transactie
3608 14-5-1977 2 petr 3:1-7 De dag des Heren - Spotters
3609 3-9-1978 dan 12:1-10 Er komt een einde aan 't verbrijzelen van het heilige volk
3611 4-3-1979 mat 6:11-12 Het 'Onze Vader' (dagelijks brood + vergeven)
3614 1-1-1982 --- Voorgangersbijeenkomst-God is enkel goed-Liefde tot de waarheid-band1-do-mo
3615 1-1-1982 --- Voorgangersbijeenkomst-Vragen beantwoorden-Band-3-vr-m
3617 11-9-1982 luc 5:33-39 Cursus bijbelschool - het oude en nieuwe Testament
3619 4-4-1983 hebr 12:22-23 Gemeente-zijn is een feest - 2e Paasdag - Regiodag Leiden
3620 24-7-1983 gen 3:4-5 2 thes 2:7 De overwinning van Jezus over wetteloosheid
3621 14-4-1984 --- Ontmoetingsdag - Het evangelie naar Europa - Tegenstand KvO
3623 14-9-1975 gen 2:8-17 Het Paradijs
3626 20-7-1976 openb 12:1 Kampweek 1976 - De strijd van de gemeente in de eindtijd (deel 1)
3627 21-7-1976 openb 20:1-6 Kampweek 1976 - Het duizendjarig rijk (deel 2)
3628 22-7-1976 openb 20:6 Kampweek 1976 - De eerste opstanding (deel 3)
3629 23-7-1976 openb 20:7-15 Kampweek 1976 - Het laatste oordeel (deel 4)
3631 1-1-1977 jes 5:1-7 Het beeld van Israel als gemeente
3632 8-7-1979 joh 4:19-24 God aanbidden in Geest en in waarheid
3635 8-12-1973 mat 2:13-23 Profetenuitspraken over Jezus verstaan - realisatie gedachten
3637 19-1-1986 mat 12:22-30 Boze geesten uitwerpen
3638 1-1-1984 mat 10:22 En gij zult door allen gehaat worden - (Israelvisies) KVO 84
3641 11-1-1981 openb 6:1-8 openb 19:11-15 Het witte paard
3642 17-3-1985 hand 16:6-18 De verbreiding van het evangelie in de wereld
3648 1-1-1978 fil 3:2-16 Jezus volgen is alles prijsgeven
3649 1-1-1978 luc 9:57-62 Het volgen van Jezus
3650 1-1-1978 mat 17:13-23 De enge poort
3651 1-10-1978 mat 6:1-8 Bergrede-Aalmoezen-zijt gij volmaakt (eerst kinderen opdragen)
3652 3-6-1979 hand 2:17-21 Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
3653 26-9-1982 2 thes 2:1-12 Parousia, eindtijd
3654 24-7-1983 mat 12:22-31 Jezus en Beelzebul
3658 1-1-1901 1 thes 4:13-18 Wederkomst des Heren
3660 30-5-1982 hand 20:16 Gods wet in ons hart; loskomen van het oude
3661 1-1-1901 marc 4:35-41 marc 5:1-20 Storm op zee - genezing van de bezetene
3662 1-1-1901 mat 3:1-3 De nieuwe wet
3663 1-1-1901 ps 8 hebr 2:5-9 Het groene gras-Jezus, boven de engelen geplaatst-je bent groot in de hemel
3664 5-8-1984 rom 8:1-11 Herstel van de Geest
3666 11-7-1982 joh 8:2-11 joh 8:30-37 De overspelige vrouw - Vrijgemaakt door de Zoon
3668 1-1-1972 luc 12:49-59 De vuurgloed
3669 1-1-1972 mat 7:13-23 luc 13:22-30 Tegenstand
3681 10-6-1973 hand 2:39 hand 2:1-18 Voor u is de belofte en uw kinderen-Pinksteren
3682 25-6-1973 openb 16:16 Harmagedon-Aards of geestelijk
3687 7-11-1982 mat 13:35 God is enkel goed
3692 21-9-1985 mat 27:25 Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen
3695 2-8-1987 mat 24:14 Het evangelie van de nieuwe tijd
3698 25-11-1987 mat 24:37-39 De voortijd en de eindtijd
3700 15-5-1988 luc 9:27-36 De verheerlijking op de berg
3701 18-9-1988 1 cor 2:9-10 De diepten Gods
3702 9-10-1988 openb 21:1-8 joh 22:18-19 De stad Gods, het nieuwe Jeruzalem
3703 20-3-1989 mat 3:1-12 Overeenkomsten tussen de 1e en toekomende eeuw
3704 7-5-1989 gal 1:15 Geen uitverkiezing maar afzondering
3711 1-1-1901 2 tim 3:14-17 2 tim 4:1-5 De gezonde leer
3718 1-1-1974 hebr 4:9-13 Sabbatsrust
3719 1-1-1901 jer 4:3-4 Nieuw land ontginnen
3721 1-1-1974 gal 5:13-26 Werkingen van heilige Geest
3722 1-1-1983 marc 16:12-20 Slangen opnemen en in tongen spreken
3723 1-1-1901 jac 1:17 Wees zelf zuiver- Weest niet bezorgd
3725 1-1-1975 jes 54 Het Israël Gods
3726 1-1-1977 ex 17:6-18 Strijd tegen Amalek
3727 31-12-1978 hos 6:1-3 Herlevingsproces
3728 15-2-1976 1 thes 4:13-18 De wederkomst des Heren-Leven in het nieuwe Jeruzalem
3729 30-3-1980 mat 16:13-20 Jezus de Zoon des mensen
3731 5-2-1987 2 cor 3:16-18 Onze ontwikkeling, verandering
3732 16-5-1987 gal 4:21-31 Het aardse en hemelse Jeruzalem - Bijbelschool - LES 1
3733 5-2-1988 gal 4:6-11 Zonen Gods
3734 1-1-1975 jes 3:16-26 jes 4:1-6 De trotse vrouwen van Jeruzalem - Uiterlijke Godsdienst
3735 1-1-1989 ef 6:12 Strijd in de hemelse gewesten
3738 19-4-1980 openb 20:11-15 Laatste oordeel
3740 1-1-1901 ezech 14:12-14 Noach, Daniel, Job
3741 25-12-1977 joh 1:14 Kerst - Het woord is vlees geworden--niet 0109, 2479
3742 26-12-1976 jes 8:23 jes 9:1-6 Geboorte Jezus in v.e.zicht - Rest wordt behouden
3743 1-4-1979 mat 6:13-14 Onze Vader (leid ons niet in...)
3744 9-5-1982 hand 2:19-21 Pinksteren
3745 16-5-1987 gal 4:21-31 Het aardse en hemelse Jeruzalem - Bijbelschool - les2
3755 5-3-1975 --- Machten der duisternis
3763 14-1-1981 openb 6 openb 19:11 De Man op het witte paard
3774 1-1-1901 openb 19:1-16 De bruiloft des Lams - Vrucht ontwikkelen - Ontmoetingsdag Ede
3775 1-1-1974 Openb 8:1 Een half uur stilte in de hemel
3804 1-1-1901 openb 21:5 Voorgangerconferencie (opening)-In den beginne-Zie Ik maak alle dingen nieuw
3820 9-4-1984 --- Bijbelschool-Het volle evangelie-Doop in hG-Volmaakt zijn
3824 1-1-1901 2 kron 4:9 jes 6:1-13 God, een verterend vuur
3825 1-1-1901 jes 1:9 2 kon 14:27 De rest die behouden blijft
3826 1-1-1901 jes 6:1-13 joh 12:37-43 De roeping van Jesaja
3841 20-11-1966 jes 14:12-15 ezech 28:11-19 De morgenster en zijn val
3845 1-1-1972 jac 1:12 Erfzonden
3846 1-1-1972 marc 6:7-13 Drijf de onreine geesten uit
3859 22-2-1976 1 thes 4:13-27 De toekomst des Heren
3867 14-3-1976 1 cor 2:1-10a Niet met schriflezing van wonderen
3874 9-4-1988 gen 6:1-3 Je richten op de eindtijd-Noach-De zonen Gods
3891 9-4-1988 joh 14:16-17 Het tijdperk van de Geest-Het nieuwe Jeruzalem
3898 1-1-1901 gal 4:21-31 gal 4:26 Het hemelse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder
3899 21-5-1972 ef 4:1-16 2 thes 3:14 Pinksteren
3900 13-7-1975 2 cor 3:12-18 Kampweek zo av Wegnemen bedekking
3907 1-1-1976 marc 16:17 'Op slangen en schorpioenen treden' niet toegevoegd
3911 11-7-1976 mat 17:1-9 2 petr 1:16-21 Een evangelie tot behoud
3914 8-8-1976 joh 17:1-11 openb 5:9-10 Gij hebt hen gekocht
3923 12-9-1976 rom 13:11-14 ef 4:20-24 Afleggen oude- aan doen nieuwe mens
3927 26-9-1976 joh 7:37-48 Het wonder des levens tw doop in de hG
3929 10-10-1976 gal 4:21-31 Omschakelen naar de geestelijke wereld
3930 21-10-1976 jes 43:1-11 Hij geeft nieuwe dingen - Grote verdrukking - Behoud het geloof
3937 1-11-1978 1 thes 5:22-24 Onthoud u van al het kwaad - Heilig u - Drie-eenheid
3938 5-3-1978 2 cor 5:18-21 Het lijden van de Heer in de geestelijke wereld-Inzicht in het wezen der dingen
3939 1-10-1978 mat 5:38-48 Bergrede-Israël nat. Volk uitgroeien tot geestelijke mensen, daarin volmaakt worden
3940 7-8-1979 mat 6:1-8 De gedachten van Jezus Christus
3941 13-12-1979 dan 12:1-4 jes 41:7 Er komt een eind aan 't verbrijzelen van het heilige volk
3942 13-12-1979 mat 6:9-10a joh 16:23-28 't Onze Vader - Leer ons bidden
3943 24-6-1979 2 cor 3:12-18 Het wezen van God kennen door Jezus - oude en nieuwe verbond
3944 13-3-1980 gen 22:1-19 Het geestelijke zaad van Abraham
3945 13-3-1980 jes 6:1-7 openb 4:1-8 Serafs
3946 2-9-1979 luc 16:19-31 Wat neem je mee bij je sterven
3947 13-3-1980 mat 24:37-39 mat 24:37-39 De zondvloed
3948 13-3-1980 openb 20:5-6 Onaantastbaar voor de 2e dood, de wetteloosheid
3949 12-2-1981 2 thes 2:2-12 De gevaren in de eindtijd
3952 1-1-1901 --- JEvdBrink,JRoose-Voorgangersconferentie
3953 1-1-1901 hand 2:1-21 Pinksterboodschap
3956 4-7-1976 openb 20:1-10 Het Israel Gods-Wij mogen Gods plan realiseren
3964 1-1-1985 rom 8:18-27 Geest zoonschap tongen
3971 23-5-1976 ef 4:1-13 Grondbeginselen vh volle ev rond de Hemelvaart
3972 27-5-1976 ef 4:1-13 Hemelvaartsdag
5001 1-1-1901 --- Voorgangersconferentie
5002 1-1-1901 1 cor 11:17-34 Betekenis vh avondmaal
5003 29-8-1982 1 cor 12:8 Geloof door de Geest Gods - Gave van geloof
5004 1-1-1901 1 cor 15:20-22 Pasen-opstanding
5005 1-1-1901 1 kon 20:14-43 In de waarheid
5006 1-1-1901 1 thes 1:22-24 Onthoud u van alle kwaad en dwalingen
5007 1-1-1901 1 tim 5:20-22 Leg niet overijld de handen op
5008 27-12-1981 2 cor 12:9-10 Als ik zwak ben, ben ik machtig
5011 1-1-1901 2 petr 3:3-4 Maak je klaar voor de eindtijd
5012 1-1-1901 deut 29:29 De camouflage van de duivel
5014 1-1-1901 ex 3:1-15 ex 4:2-7 Mozes op geweide grond-Bijbelschool
5017 1-1-1901 gen 3:1-15 Paradijselijk leven
5018 1-1-1901 gen 4:1-16 Kain en Abel
5019 1-1-1901 gen 6:1-4 2 petr 2:4 Engelen
5020 1-1-1901 hand 20:27 Kerken en stromingen
5021 1-1-1901 hand 2:1-21 lev 23:15-17 Pinksteren-nieuw zuurdeeg slechte opname
5022 1-1-1901 hand 2:1-21 Pinksterboodschap
5024 1-1-1901 hebr 1:1 Het woord Gods + Avondmaal
5025 1-1-1901 hebr 4:1-13 Sabbatsrust
5026 1-1-1974 hebr 4:9-13 Sabbatsrust
5027 1-1-1901 jes 14:2 gen 10:25 Zonden van Kanaan
5028 1-1-1901 jes 64:1-5 Het verdwijnen van de bedekking
5030 1-1-1901 jes 6:1-7 Eindtijd; herstel van de schepping
5031 6-12-1981 joh 8:30-59 Jezus' verdediging tegenover de Farizeeen
5033 1-1-1901 luc 16:9ev Erfzonde, genade
5034 1-1-1901 luc 9:57 Jezus volgen waar Hij ook heen gaat
5035 1-1-1901 marc 16:1-18 joh 20:19-23 Pasen
5036 1-1-1901 marc 16:17 Zij zullen duivelen uitwerpen
5037 1-1-1901 marc 16:9 Boze geesten zult gij uitdrijven en in nieuwe tongen …
5038 1-1-1901 mat 12:22-37 Lastering tegen de heilige Geest
5039 1-1-1901 mat 13:11-35 De waarheid van het koninkrijk der hemelen
5041 1-1-1901 mat 24:37-42 Verg. eindtijd-Tijd van Noach
5042 1-1-1901 mat 27:51-53 De heilige stad
5043 21-3-1987 mat 3:1-2 Een nieuwe tijd is aangebroken
5044 18-9-1977 mat 5:13-18 De 1ste bergrede-Zout der aarde
5045 1-1-1901 mat 5:23-30 Bergrede (2)
5046 1-1-1901 mat 5:27-33 Scheiding-Onreinheid
5048 1-1-1901 mat 6:1-8 Bidden en vasten
5049 1-1-1901 mat 6:22-25 Een zijn
5050 1-1-1901 mat 6:33 Maar zoek eerst Zijn koninkrijk
5051 1-1-1901 num 6:22-27 Huwelijk-opdragen
5052 2-11-1976 openb 20:11-15 Het laatste oordeel
5053 1-1-1901 openb 21:1-5 onderwerp
5055 1-1-1901 rom 11:25-26 De gedeeltelijke verharding van Israel (gelijk aan 0410 maar wel beter)
5056 1-1-1901 rom 13:1-2 Overheid-gezag
5057 1-1-1901 openb 8:7 De 1e bazuin (deel 2 van 3)
5058 1-1-1901 openb 17 Onkruid en tarwe
5059 1-1-1901 openb 7:1-17 Israel
5060 1-1-1901 openb 6:12-17 De eerste vijf zegels (DEELS)
5061 1-1-1901 openb 12:10-18 Opstanding der doden-De draak vervolgt het nageslacht van de vrouw
5062 1-1-1901 openb 6:12-17 6e zegel-het verband met de 7 plagen
5063 1-1-1901 openb 12:1 De valse vrouw
5064 1-1-1901 openb 6:8 Het vale paard-Dodenrijk
5065 1-1-1901 openb 9:13-21 De 6e bazuin
5066 1-1-1901 openb 11:1 De twee getuigen
5067 1-1-1901 2 cor 3:12-14 jes 25:6 Bedekking
5068 1-1-1901 joh 8:1-12 Wees het licht der wereld
5074 11-7-1965 jac 1:1-11 eerste deel van de lezing-Kamp Driebergen-ochtend
5075 11-7-1965 jac 1:12-17 Kamp Driebergen-avond
5076 31-7-1966 openb 8:1-7 Inzicht in De Openb. - 7 bazuinen
5077 31-7-1966 openb 8:1-7 Inzicht in De Openb-7 bazuinen (deel 1 van 3)
5078 1-12-1966 jes 1 Jesaja-Bijbelschool Santpoort
5079 1-12-1966 jes 2:1-3 Het hemels Jerusalem
5080 1-12-1966 jes 3:1-4 cursus deel #
5081 1-12-1966 jes 4:2-6 Gemeentegroei
5082 1-12-1966 jes 5:2-17 onderwerp-Santpoort
5083 1-12-1966 jes 6 onderwerp-Santpoort
5084 1-12-1966 rom 11:1-4 Hoe denkt Paulus over de Joden
5085 1-1-1967 openb 9 5e en 6e bazuin (deel 3 van 3)
5086 1-1-1967 openb 3:7-13 De engel van de gemeente
5087 1-1-1967 openb 9 openb 10 Studie Openbaring
5088 1-1-1967 openb 1:1-7 Het begin van de Openbaring
5089 30-4-1967 1 cor 5:1-13 Tolereer de zonde niet-nm
5090 9-5-1967 --- Doopdienst
5097 29-7-1967 joh 4:20-24 ochtend1- Israel gelijk aan de rest-Opbouwweek-za mo
5098 29-7-1967 rom 10 rom 11 Meer dan een rechtvaardige-Driebergen
5104 2-8-1967 --- Genezing - vragen- laatste dag-Opbouwweek-wo
5105 5-8-1967 1 joh 3:8 Bevrijding van gebondenheden-Beukenstein-za mo
5106 5-8-1967 luc 13:23-24 luc 31-35 Verlossing waarvan en waartoe-Beukenstein-za av
5107 6-8-1967 mat 16:19 De sleutels van het koninkrijk der hemelen-Beukenstein - DEEL1-zo av
5108 7-8-1967 jac 1:13-15 De zonde-Kampweek-ma mo 1
5110 7-8-1967 mat 16:16-19 De sleutels van het koninkrijk der hemelen-Beukenstein - DEEL2-ma mo
5111 8-8-1967 2 cor 4:16-18 2 cor 5:1-8 Wat is dood en wat is leven-Beukenstein-di av
5112 9-8-1967 --- Wat zijn vrome geesten-Beukenstein-wo av
5113 10-8-1967 1 cor 14:18 Spreken in tongen-Beukenstein-do av
5114 10-8-1967 1 cor 3:10-14 ezra 3:2 Herstel van fundament en tempel-Beukenstein-do mi
5115 11-8-1967 1 joh 4:1-6 De geest van de antichrist-Beukenstein-vr av
5116 11-8-1967 rom 6:11 De wet-Beukenstein-vr mo
5117 20-8-1967 rom 2:6-7 Het plan Gods
5119 1-1-1968 hebr 11:1-6 hebr 11:39-40 Aspect van geloof
5120 1-1-1968 mat 17:14-21 Genezing maanzieke, vasten+Avondmaal
5121 1-1-1968 mat 19:13-15 Opdrachtdienst
5122 1-1-1968 mat 4:23-25 mat 5:1-4 Zaligsprekingen
5123 30-1-1968 rom 9:14-25 God kiest de mens
5124 13-2-1968 rom 10:4-15 De gerechtigheid is uit het geloof
5130 22-7-1968 hebr 11:1-6 hebr 11:39-40 De weg van de volkomenheid - preek 1-Kampweek-4
5131 23-7-1968 joh 8:23-47 de weg der waarheid - preek 3-Kampweek-7
5132 23-7-1968 ps 16:7-11 Wankel niet-Kampweek-8
5134 12-2-1969 jes 1-3 De puinhopen herstellen
5135 12-3-1969 jes 2:1-5 Het komende vrederijk (vervolg)
5136 1-4-1969 jes 3:8 Vrucht voorbrengen
5137 6-4-1969 gen 6:1-4 Huwelijk van de zonen Gods
5138 24-9-1969 joh 1vs1-3 Het Woord (jes7 ging niet door)
5139 16-11-1969 mat 25:14-30 Gelijkenis van de talenten
5140 25-12-1969 luc 2:1-20 joh 1:1-14 Kerst boodschap
5141 1-1-1970 joh 13:31 Uittrekken uit Egypte is nog niet binnengaan in Kanaan
5142 1-1-1970 rom 5:13-14 Dood en opstanding
5143 24-2-1970 --- Huwelijk
5144 1-3-1970 luc 19:11-27 Gelijkenis van de ponden
5145 5-9-1970 joh 3:1-16 Geestelijke en ongeestlijke machten
5146 5-9-1970 joh 3:1-16 Ontmoetingsdag-Wedergeboorte-Amersfoort
5147 11-11-1970 marc 10:17-27 Zoek je rijkdom in de hemel
5148 2-5-1971 mat 13:24-43 Gelijkenis v.h. onkruid
5149 2-5-1971 --- Wie is het gezag
5150 1-1-1972 1 cor 13:1 Het spreken in tongen
5155 10-7-1972 jac 1:17 Kampweek- ma av Zeer slecht
5156 10-7-1972 mat 13:11+17 mat 13:35 Kampweek-ma mo Zeer slecht
5157 11-7-1972 jac 1:17-27 Kampweek-di av Slecht
5162 13-7-1972 jac 2:15-17 rom 2:14-16 Kampweek-lGeloof zonder goede werken is dood- kampweek do- av
5163 14-7-1972 jac 2:19-26 jac 3:1-12 Kampweek-laatste dag-vr mo - geloof zonder werken, Abraham, Job, zonde der tong
5166 1-1-1973 dan 12:1-4 Het einde komt nog niet
5167 1-1-1973 hand 5:1-16 Ananias en Saffira
5168 5-8-1973 zach 14:1-3 Over 40 jaar huwelijk
5169 11-8-1973 hand 13:1-3 Afscheid Peter en Ank
5170 2-9-1973 mat 18:15-20 joh 8:2-11 Ga heen en zondig niet meer
5171 29-3-1973 hand 8:26-35 Hoe de schriften verstaan
5172 30-9-1973 1 sam 7:2-14 Het dreigen der machten en nu verder
5173 30-9-1973 hand 2:39 Inzegening Jan & Emmy Lock-Pinksteren 1974
5174 3-10-1973 luc 22:14 Het Avondmaal
5175 9-10-1973 1 cor 11:30 jac 5:14-16 Oudsten roepen-Genezing
5176 26-10-1973 jac 5:14-16 Genezing van ziekte
5177 28-10-1973 luc 13:10-17 Een God van herstel, ook voor de gemeente
5179 1-1-1974 1 joh 2:12-17 De apostel Johannes
5180 1-1-1974 gen 4:1-15 Lessen uit Ka‹n en Abel
5181 1-1-1974 gen 6:11 jes 22 Uitwerpen van demonen en de triompf van het ev over de wereld
5182 1-1-1974 hebr 11:1-7 de gedachtenwereld van God
5183 1-1-1974 jes 3:1-8 Wereldgeesten en hemelgeesten
5184 1-1-1974 luc 14:1-24 Stilte in de hemel
5185 1-1-1974 marc 6:7-13 Het zit em niet in de buitenkant
5186 1-1-1974 mat 13:33 luc 13:20-21 Oud en nieuw zuurdeeg
5187 1-1-1974 mat 24:27-42 Rede op de Olijfberg-Ontmoetingsdag
5188 1-1-1974 mat 4:1-11 Als Jezus de verzoekingen weerstaan
5189 1-6-1974 mat 6:33 Zoek eerst het koninkrijk van God
5190 1-1-1974 openb 20:11-12 Schuld
5191 1-1-1974 openb 8:1 Een half uur stilte in de hemel
5192 1-1-1974 ps 8 hebr 2:5 Ontmoetingsdag
5193 1-1-1974 mat 6:5-14 Onze Vader die in de hemelen zijt
5195 20-1-1974 dan 2:27 Droom Nebukadnezer
5197 2-6-1974 hand 2:1-4 Pinksteren
5203 13-12-1974 hand 2:17-19 Uitstorting van de heilige Geest in de laatste dagen-Den Helder
5205 5-1-1975 mat 6:33 Religie en uiterlijke zaken; De wet is niet ontbonden maar vervuld
5206 1-3-1975 --- Genezing
5208 9-3-1975 gen 4:7 gen 6:1-4 Machten-ontrouwe engelen-gedeeltelijk
5209 1-4-1975 joh 6:60-71 Tekstuitleg
5211 4-5-1975 hand 19:1-7 Doopdienst, Doop in hG
5212 11-5-1975 hebr 6:1 Betekenis vd doop
5213 22-6-1975 1 petr 4:12-13 Vuurgloed der beproeving
5215 13-7-1975 2 cor 3:12-18 Wegnemen bedekking- zo.avond-Kampweek
5216 20-7-1975 jes 58:1-14 God dienen in de Geest, niet in uiterlijke vroomheid-Nederig-Vasten
5218 7-9-1975 ex 14:9 luc 18:1-8 Uittocht-Vrouw die recht zoekt
5220 19-10-1975 joh 8:30-44 joh 8:56-59 Woord der waarheid maakt u vrij
5221 2-11-1975 2 kon 6:8-23 Strijd tegen de valse geesten
5222 7-12-1975 joh 1:18 Godsbeeld-Niemand heeft ooit God gezien
5226 4-1-1976 rom 10:4-11 Positief belijden
5227 8-2-1976 joh 17:20-26 Eenheid der kinderen Gods
5234 6-6-1976 hand 2:1-4 hand 2:14-21 Pinksteren-Spreken in tongen
5236 20-6-1976 mat 13:10-14 Gelijkenissen
5237 1-8-1976 ps 112:1-2 opdrachtdienst-word als de kinderen
5238 17-8-1976 2 joh :1-13 In Geest en waarheid
5239 26-8-1976 luc 16:19-31 De arme en rijke man
5240 19-9-1976 joh 7:37-39 Werking van HG - levend water
5241 3-10-1976 gal 4:25-27 Onze moeder
5242 10-10-1976 1 joh 5:16-17 gehoorzaamheid-zonde-dood
5243 1-12-1976 joh 9:34 Erfzonde
5244 8-5-1977 hand 2:38-39 Doopdienst-Bekeer je, laat je dopen, ontv de hG
5245 16-1-1977 joel 2:28-32 Pinksteren-Zijn evangelie realiseren
5246 6-2-1977 marc 4:35-41 marc 5:1-20 Storm op het meer
5247 6-3-1977 joz 3:1-7 joz 5:2-4 Het nieuwe verbond
5248 3-4-1977 1 petr 2:18-25 Geroepen en lijden, verdrukkingen en overwinning
5250 29-5-1977 joel 2:18-32 De scheiding moet komen
5251 5-6-1977 joel 3:1-3 De afval en de zonen Gods
5252 7-8-1977 joh 1:50-52 2 cor 12:1-10 De MENS Jezus, Zoon des mensen
5253 16-8-1977 ex 17:8-16 Blijf niet hangen aan het natuurlijke leven
5255 1-1-1901 gal 3:26-29 Wij zijn zonen van God
5256 1-1-1901 ef 5:18 Word vervuld met de Geest
5257 1-1-1901 ef 6:12 Strijd in de hemelse geweste
5260 14-5-1978 hand 2:14-24 pinksteren 1978 - toespraak van Petrus
5261 1-1-1978 joh 20:19-23 opstanding
5262 1-1-1978 joh 3:1-16 wedergeboorte
5265 29-1-1978 marc 16:15-18 De grote opdracht is het ev te verkondigen aan de ganse schepping
5266 5-2-1978 mat 5:27-32 Het huwelijk
5268 20-2-1978 mat 5:33-37 Bergrede(6)
5269 1-3-1978 joh 17:20-26 Eenheid door heilige Geest-Zonder vlek rimpel
5270 1-1-1901 --- Storm op zee;wetteloosheid;Dekapolis Graven
5272 4-6-1978 mat 3:13-17 Doopdienst
5274 6-8-1978 1 thes 5:21-24 Heilig zijn - geest, ziel en lichaam
5276 3-9-1978 dan 12:1-10 Man met de onreine geest-Einde verbrijzeling
5278 22-10-1978 hebr 2:5-9 Ik zie het wel zitten
5279 30-10-1978 mat 5:38-48 Jezus leidt ons uit het oude in het hemelse leven
5282 26-11-1978 mat 6:9-10a Bergrede (9)-Het Onze Vader
5283 3-12-1978 openb 3:21 Strijd en overwinning; IJver naar de geestelijke gaven-Studieweek
5286 7-1-1979 mat 6:10 Bergrede (10) - Uw wil geschiedde
5288 21-1-1979 hand 1:1-8 Met blijdschap leven in het koninkrijk Gods
5289 4-2-1979 1 cor 15:45-49 Ontwikkelen in het geestelijke
5292 1-1-1901 hebr 12:12-29 God is een verterend vuur; Genaderd tot Sion
5293 25-3-1979 marc 16:16-17 machten die gaan en die blijven
5294 15-4-1979 openb 20:5-6 Pasen-Eerstelingen
5296 1-5-1979 mat 24:37-39 2 petr 3:3-7 De zondvloed
5298 27-5-1979 mat 20:1-16 God is goed
5300 1-7-1979 1 joh 4:1 Beproef de geest
5303 7-10-1979 gen 22:1-19 Beproeving van Abraham
5309 1-1-1901 jes 54:1-17 Het Israel Gods; Zij profeteerde over lijden en heerlijkheid
5310 6-1-1980 fil 3:1-21 fil 4:1 Groei in de diepte-De slechte arbeider
5311 3-2-1980 mat 24:14 Dit evangelie en dan het einde
5312 9-2-1980 fil 3:1-21 Tegenstelling OT/NT-Het nieuwe leven geeft volmaaktheid in Christus
5314 1-1-1901 openb 20:11-15 Het laatste oordeel-dood en dodenrijk
5317 18-5-1980 hand 2:36-41 Doopdienst
5318 25-5-1980 hand 2:16-21 Pinksteren, de toekomst voor u en uw gezin
5321 28-7-1980 ef 1:4-6 Kampweek-ma.ochtend
5322 29-7-1980 ef 1:7-12 Kampweek-di.ochtend
5324 30-7-1980 ef 1:13-2:3 Kampweek-wo.ochtend
5325 31-7-1980 ef 2:4-11 Kampweek-do.ochtend
5326 1-8-1980 ef 2:12 Kampweek-vr.ochtend
5327 24-8-1980 joh 11:1-44 De opwekking van Lazarus - als 0392
5329 29-11-1980 gen 1:26-27 Laat ons mensen maken - Ontmoetingsdag
5330 23-11-1980 gen 1:26 Laat ONS mensen maken
5331 28-12-1980 mat 25:1-13 Gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden
5332 5-4-1981 openb 19:1-10 Toebereiding van de ware gemeente
5333 15-3-1981 zach 4:1-14 Niet door kracht of geweld als 0468
5334 7-6-1981 hand 2:38-39 Hoe beleven wij Pinksteren (max 1987) als 0481
5335 27-9-1981 ef 5:18 Word vervuld met de Geest
5336 3-1-1982 jes 35:8-10 De valse en de ware kerk; Gericht en zegen
5337 3-1-1982 jes 35:1-10 Wees sterk in de woestijn
5338 31-1-1982 mat 7:21-28 Welke vruchten heb je?
5340 4-4-1982 mat 13:24 Verantwoording van afscheidingen gemeente Gorkum
5341 19-4-1981 openb 1:17-18 Pasen-Opstanding der doden
5342 2-5-1982 hand 2:19-21 Oorlog in de hemel
5344 19-7-1982 1 tim 1:1-4 Kampweek-ma.ochtend
5345 20-7-1982 1 tim 1:5-8 Kampweek-di.ochtend
5346 21-7-1982 1 tim 1:9-14 Kampweek-wo.ochtend
5347 22-7-1982 1 tim 1:15-20 Kampweek-do.ochtend
5348 23-7-1982 1 tim 2:1-2 Kampweek-vr.ochtend
5351 4-1-1983 richt 4:1-24 openb 16:16 Armageddon-politiek, godsdienstig en geestelijk gezien
5352 3-4-1983 openb 1:17-18 Pasen-Leven en dood, nu en na ons leven
5353 14-5-1983 deut 32:7-9 De erfenis en Israel - Contactdag
5354 10-7-1983 job 2:1 deut 32:7-9 Eindtijdsplitsing tussen goed en kwaad
5355 17-7-1983 joz 5:13 De geestelijke dingen-Ontmoetingsdag
5356 28-9-1983 luc 9:57-62 Het volgen van Jezus
5357 2-10-1983 marc 16:14-20 Niet alleen verzoening maar ook herstel
5358 27-11-1983 hand 12:1-23 Over welke engel gaat het
5359 18-3-1984 gen 3:1-6 gen 3:14-15 Paradijselijk leven
5360 10-6-1984 hand 1:8 Pinksteren 1984
5361 8-7-1984 gen 15:1-21 mat 26:26-29 Het Oude en Nieuwe verbond
5363 28-10-1984 ps 8 hebr 2:5-9 Wie we zijn in Christus - de kroon der schepping
5364 3-11-1984 luc 13:18-19 Eindtijdvisie-nieuwe tijd-Ontmoetingsdag
5365 23-12-1984 luc 1:68 Kerstdienst, Hij heeft omgezien naar Zijn volk
5367 6-1-1985 richt 4:1-24 openb 16:16 Harmagedon
5368 14-1-1985 joz 5:13-15 Koninkrijk der hemelen-Michael
5369 20-1-1985 openb 11:1-2 Meet de tempel Gods
5370 17-2-1985 hand 2:16-17 God zal zijn Geest uitstorten op alle vlees
5371 1-1-1901 job 1:6-12 job 42:1-17 De schuld van het lijden
5372 5-5-1985 openb 16:10-16 Als de oogst rijp wordt
5373 9-5-1985 1 thes 4:13-18 De toekomst des Heren
5374 16-6-1985 ezech 28:11-12 ef 6:12 Stilte in de hemel - strijd in de hemelse gewesten
5376 1-1-1986 --- Noach-25jaar Pinksterkapel-DEEL2
5382 15-6-1986 1 thes 5:1-11 De tijden Gods - avondmaal
5384 22-6-1986 ef 6:12 Wereldbeheersers deze duisternis, streekgeesten
5386 17-8-1986 jes 35:8-10 De hoge weg
5393 11-2-1987 marc 11:11-26 De verdorde vijgeboom; Reiniging van de tempel
5394 1-4-1987 1 cor 14:1 Tongen en profetieen
5395 14-6-1987 luc 19:44 Een nieuwe tijd
5396 4-7-1987 marc 1:21-28 spr 31:6 Een nieuwe leer-Bijbelschool LES1 - Nieuwe leer - Oud en Nieuw
5397 27-8-1987 jer 4:3-4 Nieuw land ontginnen
5398 15-11-1987 judas 6 Noach-zware tijden in laatste dagen
5399 20-4-1988 joh 14:26 Heilige Geest als hulp
5400 11-5-1989 mat 4:17 mat 4:23-24 Het koninkrijk der hemelen
5406 6-6-1976 marc 1:21-28 Het evangelie VAN Jezus Christus
5414 1-1-1901 joh 14:1-3 Jouw plaats in de hemel is gereserveerd; wie overwint
5415 1-1-1901 joh 16:33 Verdrukking werkt volharding uit
5416 1-1-1901 mat 25:1-13 Geloof (olie) en Geest om stand te houden
5417 1-1-1901 mat 27:51-53 1 thes 4:13-18 Hij zal alzo wederkomen
5418 1-1-1901 mat 5:38-48 Volmaakt worden
5419 1-1-1901 openb 21:22 Hemels Jeruzalem; herstel; laatste oordeel - GALM
5420 24-9-1978 hand 2:38-39 Doopdienst-een hoge weg, in de hemel gaan
5421 14-11-2014 dan 12:7-10 Het volk Gods komt terecht
5422 1-2-1980 ezech 47:1-2 ezech 40:1-2 De nieuwe tempel
5423 28-4-1980 1 cor 15:44 Natuurlijk vs geestelijk lichaam
5425 22-5-1981 zach 4:1-14 Anti-christ, het beest, geweld in de eindtijd
5428 1-12-1981 hand 8:26-40 De kamerling; het evangelie voor de heidenen
5429 12-2-1982 zach 12:8-14 Profetie over Harmageddon; Opwekking; één zijn van denken
5430 14-5-1982 hand 2:19-21 joel 2:32 De eindtijd; Pinkstertijd voor alle vlees; Sion verheft zich
5431 5-6-1982 mat 5:17-20 Jezus de vervulling der wet - Ontmoetingsdag (week1); OT versus NT
5432 20-8-1982 hand 20:16-26 hand 21:19-24 Slavernij van de wet; de nieuwe weg; Paulus doet als de Joden
5433 10-12-1982 mat 13:35c Het mysterie geopenbaard
5434 1-1-1983 marc 1:1 marc 1:14-15 Breng het evangelie VAN God -Bijbelstudie
5435 1-5-1983 gen 11:1-9 1 cor 13 Spreken in tongen; Babel
5436 12-6-1983 gen 9:18 Nimrod; de duivel gaat rond; Jezus boven alle naam
5437 19-8-1983 gen 9:18-29 Noach en zijn zonen
5438 9-12-1983 luc 9:57-62 Geen vogels en geen nesten; Hem blijven volgen in je denken
5439 1-1-1984 mat 24:38-42 luc 17:34-37 Als in de dagen van Noach-De eindtijd
5440 16-6-1984 mat 10:22 Het zaad van Abraham zal gehaat worden - Contactdag
5441 24-8-1984 gen 15:1-20 mat 26:26-29 Oude en nieuwe verbond
5442 19-4-1985 1 thes 4:13-18 Wederkomst versus Armacheddon
5443 14-2-1986 mat 12:22-30 mat 12:43-45 Uitdrijven van boze geesten
5444 22-8-1986 ef 6:12 Geestelijke strijd tegen verschillende machten
5445 1-1-1987 hand 8:26-40 Noach-Zondvloed-Zijn terugkomst (Parusi)
5446 13-2-1987 marc 9:14-29 De maanzieke; boze geesten
5447 21-8-1987 luc 19:44b Merk de tijd Gods op
5448 11-12-1987 mat 27:51-52 1 thes 4:13-18 Noach en de zondvloed (sintvloed)
5449 19-8-1988 mat 16:13-20 Dood en dodenrijk en het eeuwige leven
5450 1-1-1989 marc 4:26-29 marc 10:28-30 Deze en de toekomende tijd; Romijnse rijk
5454 1-1-1901 marc 4:26-29 De groei van het koninkrijk Gods, halm, aar, volle koren
5455 7-5-1978 luc 9:57-62 Het volgen van Jezus
5456 1-6-1980 2 cor 12:1-10 laat t oude los, verhef je en kom tot gezichten
5457 28-9-1980 1 cor 15:44-49 Een natuurlijk en ook een geestelijk lichaam
5458 5-10-1980 rom 11:25-26 Gedeeltelijke verharding van Israel
5459 1-1-1981 luc 4:14-30 Jezus in Nazareth (als 0525)
5460 1-3-1981 luc 13:10-17 Bezetene van Gardara
5461 3-7-1981 hand 4:13-31 Dreiging door 't woord Gods
5462 26-7-1981 ef 4:7-14 Samenvatting apostelen en profeten; gaven gebruiken
5463 6-9-1981 luc 8:26-39 De genezing van een bezetene
5464 20-9-1981 ef 5:18 Word vervuld met de Geest
5465 7-10-1981 luc 8:26-39 De genezing van de bezetene
5466 22-11-1981 luc 4:14-30 Jezus in Nazareth
5467 29-11-1981 hand 8:26-40 De kamerling uit Moreland
5468 15-4-1986 mat 27:51-53 1 thes 4:14-18 Op dezelfde wijze
5469 30-12-1988 openb 12:18 Vervolging
5477 1-1-1901 2 thes 1:10 Verheerljkt in Zijn heiligen
5478 1-1-1901 col 3:1-4 Opgewekt met Christus
5479 1-1-1901 deut 29:1-4 Neem de moraal van de werld niet over
5480 1-1-1901 ezech 31:1-18 Bomen in de hof van Eden
5481 1-1-1901 hand 5:1-16 De eerste gemeente
5482 1-1-1901 luc 19:11-27 Gelijkenis van de ponden [koning][doop met hG]
5483 1-1-1901 --- Verbonden in heilige (zuivere) Geest
5485 15-2-1978 mat 5:27-32 De 1e bergrede-Echtbreuk
5507 7-2-1981 openb 6:6-8 openb 19:11-15a De ruiter op het witte paard en de andere ruiters
5508 7-2-1981 mat 7:1-6 Niet oordelen - Ontmoetingsdag-Ede
5509 14-3-1982 joh 16:12-15 De Geest der waarheid - Volle waarheid
5512 8-1-1983 openb 21:1b En de zee was niet meer - Schepping, zondvloed, geweld, het einde - ontmoetingsdag
5516 19-8-1984 rom 8:18-30 De hoop van de kinderen Gods-Geest zoonschap tongen
5522 1-1-1988 mat 26:63 Hij komt op de wolken
5525 31-1-1988 gal 4:6-11 Abba Vader
5527 19-5-1989 hebr 12:22-24 gal 1:15-17 Aardse of hemelse moederstad
5541 1-5-1987 col 3:1-4 Groei in de geestelijke wereld
5561 11-9-1982 luc 5:36 VE-Bijbelschool-dag1-002B-Het oude en nieuwe denken
5562 11-9-1982 marc 1 VE-Bijbelschool-dag1-001A-Het evangelie VAN JC
5567 23-10-1982 mat 13:35 VE-Bijbelschool-dag4-103AB-Een gezuiverde geest (God is 1), Geestelijk ontwikkelen (Adam, Eva)
5573 4-12-1982 amos 3:6 VE-Bijbelschool-dag7-104A-Ontwikkeling van de mens
5582 7-10-1967 gen 1:1 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Hemel en aarde-
5584 9-10-1967 --- Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Israel
5585 10-10-1967 ps 7:15 jes 59:2-5 Opbouwweek voorgangers en oudsten - Erfzonde en schuld - Opstanding
5592 18-5-1975 2 cor 3:12-18 jes 25:6-7 De bedekking zal worden weggenomen
5593 1-1-1966 2 cor 4:15-18 2 cor 5:1-10 Beukenstein-Het onsterfelijke aan doen
5595 1-1-1901 jac 5:14 2 cor 11:21 Heersen over je zwakheden (slot) - ziekte, zwakte, sterven, genezing - MATIG
5597 22-10-1980 rom 11:25-26 Israel
5598 1-1-1965 dan 10:1-21 dan 12-1 Is het 1 minuut voor 12?
5599 2-2-1986 dan 2 Het gouden beeld uit Daniel 2 - Bijbelschool les2 - begin mist
5600 1-1-1901 amos 3:6 rom 7:20 Verlost van de duivel
5601 1-1-1901 hand 2:16-21 Angst en vrede-Pinksteren-Joel
5602 1-1-1901 hand 2:17a Waarde vd doop in hG (slechts 45min)
5603 1-1-1901 luc 18:1-8 De vrouw die recht zoekt
5604 1-1-1901 mat 12:43-45 Machten der duisternis-MATIG
5605 1-1-1901 mat 13:30-39 De voleinding van de wereld
5606 1-1-1901 rom 8:18-27 Tongen spreken
5609 4-7-1972 joh 8:1-11 Ik ben het brood des levens, licht der wereld
5610 25-9-1972 mat 18:1-11 Wee de wereld van de ergernissen
5611 26-5-1974 jes 40:1-11 Spreken in tongen (laatste 10 min staan op band 55)
5612 30-8-1974 1 petr 4:1-2 Wapenen met de gedachte onttrokken te zijn van zonde
5613 1-1-1975 1 joh 2:18-23 Zij die u misleiden - Anti-christen
5615 18-5-1975 2 cor 3:12-18 jes 25:6-7 De bedekking zal worden weggenomen
5616 18-5-1975 hand 2:1-4 ef 1:13-14 Pinksteren-In Hem verzegeld door hG
5618 21-8-1975 openb 20:7-10 openb 21:1 De strik des duivels - Ontmoetingsdag
5619 17-2-1976 1 thes 4:13-18 Openbaringen (slechte opname)
5620 1-1-1977 2 petr 3:1-7 Vasthouden aan Gods plan
5621 1-1-1977 joz 3:1-13 Geheimenis en de bediening ervan
5622 18-1-1977 2thes1vrs10-12, 2thes2vrs1-12- De laatste dingen
5623 20-3-1977 marc 1:21 Jezus in Kapernaum; man met onreine geest
5624 29-3-1977 marc 5:1-20 openb 9:1-11 Machten der duisternis
5625 10-4-1977 1 cor 15:12-28 Pasen-Lijden, opstanding der doden
5626 1-5-1977 2 petr 3:1-7 De dag des Heren
5628 20-5-1978 mat 5:33-37 Zweer niet - SLECHTE Opname
5630 18-3-1979 1 cor 14:31-40 1 tim 2:11-15 De positie van de vrouw inde gemeente - Ontmoetingsdag
5632 1-8-1979 1 cor 13:13 Geloof, hoop en liefde -SLECHT-GALM
5633 30-9-1979 mat 6:16-18 Vasten
5634 3-8-1980 hebr 11:39-40 Geloofstaal
5635 2-8-1981 joh 16:33 In deze wereld zult gijj verdrukking hebben-SLECHT
5636 25-4-1982 1 cor 13:1 jes 58:4 Koninkrijk der hemelen - Talen, Tongentaal
5637 24-10-1982 mat 26:63-64 De komst van Christus in ons
5643 19-2-1984 hebr 8:11-16 Wij worden in ere hersteld
5644 13-5-1984 1 cor 11:23-31 Het avondmaal -(on)waardig
5645 2-9-1984 rom 8:18-26 De hoop van Gods kinderen
5648 15-6-1985 jes 64:1-5a Het scheuren der hemelen
5649 21-7-1985 --- Gereserveerde plaatsen
5650 18-8-1985 2 tim 4:6 Ik heb de goede strijd gestreden
5666 1-1-1901 2 thes 2:1-12 Toekomstverwachting, wederkomst des Heren
5667 1-1-1901 gal Geschiedenis adhv Galaten-BEGIN MIST
5669 1-1-1901 openb 21:1-5 Het hemels Jeruzalem, de stad Gods
5671 18-7-1976 openb 20:7-15 De vijand die overwonnen wordt
5672 1-8-1976 joh 17:1-11 openb 5:9-10 Gij hebt hen gekocht-ALS 3914
5673 8-8-1976 1 tim 3:6 2 tim 2:24 De strik van de duivel - 1e 6 min SLECHT begin
5674 22-8-1976 rom 13:11-14 ef 4:20-24 Afleggen en aan doen
5675 20-5-1977 marc 1:21-28 Een leer met gezag; Jezus drijft boze geesten uit-ALS 2498
5676 8-6-1986 1 thes 5:1-11 Slapen; Wakker zijn
5681 25-2-1980 ef 2:11-22 God wilde EEN volk, geen muur
5682 23-3-1980 mat 7:7 Bidden, geloven en volharden
5684 18-1-1981 openb 6:1-8 openb 19:11-15a De strijd neemt toe maar ook de overwinning
5685 14-2-1982 jes 49:1-7 De Knecht des Heren
5686 21-4-1982 hebr 6:1 Leg het fundament niet opnieuw maar trek voort
5687 25-4-1982 hand 2:16,19 Werk aan je toekomst-SLOT MIST
5688 2-8-1982 --- Voorgangersconferentie-Band 1-God is goed-do mo
5692 13-10-1982 --- Voorgangersbijeenkomst (band II-3)-Vragen beantwoorden-vr mi
5693 14-10-1982 --- Voorgangersbijeenkomst (band III-2)-Vragen beantwoorden-vr mi
5696 15-5-1983 openb 1:17 Jezus en het dodenrijk-MATIG
5697 21-9-1983 luc 9:17-62 Het volgen van Jezus-DeVlietstreek-MATIG
5702 4-1-1984 --- Beantwoording vragen [vallen][geest&ziel][samenwonen]-KvO-Konferentie 004
5706 27-4-1985 mat 27:52 col 3:4 Goed en kwaad; met Hem verschijnen-Bijbelschool-Slotdag-BEGIN MIST
5721 20-9-1986 pred 1:5-7 De wet van de Sinai (deel 1)
5722 20-9-1986 jac 1:25 ezech 43:10-11 De wet - Bijbelschool-BEGIN MIST
5746 25-6-1988 openb 16:16 Harmachedon
5770 27-4-1980 luc 16:19-31 Niet het dodenrijk maar het nieuwe Jeruzalem
5771 22-6-1980 hebr 12:14-29 Door een verterend vuur heen
5772 6-7-1980 1 petr 2:11-25 Jezus, ons voorbeeld
5773 4-4-1982 mat 13:26 Toen openbaarde zich het onkruid
5774 29-5-1982 mat 5:17-21 Niet de ingeschapen wet maar de wet van het koninkrijk Gods
5775 19-9-1982 marc 11:22 Heb het geloof VAN God-Van oud- naar nieuwdenken
5776 9-10-1982 joh 1:18 los deel VE Bijbelschool -102B-BEGIN MIST - verborgenheden
5778 4-12-1982 VE Bijbelschool -104B
5781 9-1-1983 luc 18:1-8 De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter
5782 9-1-1983 marc 1:21-28 Het evangelie VAN Jezus Christus
5783 12-3-1983 gen 1:26 VE Bijbelschool A Het plan van God met de mens - vervolg 1
5784 12-3-1983 fil 2:6-7 joh 3:13 VE Bijbelschool - C Vervolg 2 - Het Plan van God met de Mens - Vervolg 2
5785 9-4-1983 1 cor 13 VE Bijbelschool - Het plan van God met de mens - vervolg 3
5789 14-4-1984 1 thes 4:13-18 De toekomst des Heren
5790 25-11-1984 mat 24:37-42 luc 17:34-37 De gieren in de eindtijd
5792 3-4-1988 mat 24:37 Als in de dagen van Noach
5793 9-4-1988 gen 6:1-3 De zonen Gods-Bijbelschool (1)
5794 9-4-1988 luc 13:1-3 Bijbelschool (2) - Leer van genade
5795 9-4-1988 joh 14:16-17 Een nieuw tijdperk breekt aan-Bijbelschool (3)
5798 7-1-1989 --- Bijbelschool De gemeente in de eindtijd-LES1 - De toekomende eeuw
5799 7-1-1989 --- Bijbelschool - De gemeente in de eindtijd-LES2 - vervolg De toekomende eeuw
5800 7-1-1989 --- Bijbelschool - De gemeente in de eindtijd-LES3 - parousia
5801 7-1-1989 --- Bijbelschool - De gemeente in de eindtijd-LES4
5802 15-1-1989 jac 4:8 VE Bijbelschool - Verhouding God-mens
5823 30-3-1985 --- Wederkomst van Christus-Morgen2-Bijbelschool-BEGIN MIST
5824 3-4-1988 Gen 6:1-4 Gen 6:1-4 Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven (twisten)-Nr8
5825 1-1-1967 openb 7-14 Studie Openbaring van 8 uur!, deel 2-De ware kerk (tarwe)
5826 26-2-1969 jes 1:21-31 Radicaal breken met de machten (Deel 2) GALM
5827 13-3-1969 jes 2:1-5 Het komende vrederijk (Deel 3) GALM
5828 26-3-1969 jes 2:6-22 Geen eer van mensen, geen vroomheid (Deel 4) GALM
5829 1-1-1970 hos 2:1-2 Het zuivere innerlijke leven (begin mist) - MATIG
5830 2-4-1975 jes 6:1-7 openb 6:4 Eindtijd; herstel van de schepping
5845 1-1-1901 marc 16:1-18 joh 20:19-23 Reconstructie van de Paasdag (tussen 1966-1978)
5856 26-2-1967 rom 12:1-8 In dienst van de gemeente staan
5965 1-1-1901 1 cor 13:1 1 cor 14:23 Spreken in tongen-MATIG
5966 1-1-1901 1 cor 15:44-29 Is er een natuurlijk lichaam dan ook een geestelijk lichaam - Als 3576
5967 1-1-1901 1 joh 1:1-10 Het licht openbaart alles-SLECHT
5968 1-1-1901 2 petr 3:1-10 Geen dwalingen-MATIG
5969 1-1-1901 --- Bijbelstudie-De Moabieten (vorige keer 'De Filistijnen')
5970 1-1-1901 ef 2:1-5 Niet dood zijn maar leven (+mat 19:14-15-Kinderen opdragen)
5971 1-1-1901 ef 2:6 Het nut van de opstanding
5973 1-1-1901 gen 4:7 2 petr 2:4 Ontrouwe engelen
5974 1-1-1901 jes14:12-15 ezech 28:11-17 De morgenster gevallen
5975 1-1-1901 joh 11:1-44 Opstanding van Lazarus
5976 1-1-1901 joh 1:14-18 De geestelijke wereld (profetie vdBrink aan 't eind)
5977 1-1-1901 jona 2 mat 12:38 Het teken van Jona
5978 1-1-1901 judas 17-23 De eindtijd serieus nemen
5979 1-1-1901 luc 13:22-35 De tempel Gods wordt voltooid, de enge poort
5980 1-1-1901 marc 6:7-13 marc 6:7-13 Uitzending van de 12; opdracht voor de onzienlijke wereld
5981 1-1-1901 rom12vrs1-8- Kampweek 1971?-Je invoegen in de gemeente
5989 1-1-1901 2 thes 1:3-8 Liefde tot de waarheid
5992 1-1-1965 1 tim 3:15 De gemeente in de eindtijd
5993 1-1-1965 --- Beukenstein (2)-reactie op br.vdVlug-Onze visie-Br.vBaren (jeugd in nood)
5994 1-1-1965 --- Beukenstein3-AnnevdBijl(Kruistochten)J.Rose(2e Paasdag gezinsdag)Br.Lenting-dienstplichtBrVoordewind
5995 1-1-1965 dan 10:1-21 dan 12:1 Is het 1 minuut voor 12? L142
5996 1-1-1965 hand 4:4-25 Toverij en occultisme
5997 1-1-1965 jes 14:1-23 Bijbelstudie 'Jesaja'-Val van Babylon
5998 1-1-1965 jona 2:1-10 mat 12:38-45 Het teken van Jona waarschijnlijk hetzelfde als 5977
5999 1-1-1965 rom 9:1-31 Beukenstein (1)-Wat leeft er in de kerken-Uitverkiezing-(Inleiding J.Roze )
6002 1-8-1965 1 cor 11:1-16 Kleding en hoofdbedekking der vrouw in de gemeente
6007 14-11-1965 ezech 28:1-17 De duivel in zijn val - Bijbelstudie
6027 20-7-1970 1 tim 6:1-21 Strijd de goede strijd, leg de goede belijdenis af-Bijbelstudie/kamp
6028 20-7-1967 ef 3:1-13 ef 3:1-13 bijbelstudie/kamp
6029 20-7-1970 ef 4:1-16 Eenheid van de gemeente-Gevangene van Heer-Bijbelstudie/kamp
6030 20-7-1970 ef 4:3-4 Het is niet goed dat de mens alleen zij - bijbelstudie/Kamp
6031 20-7-1970 ef 6:10-20 Het zwaard des geloofs-Bijbelstudie/kamp --BEGIN MIST
6032 20-7-1970 mat25vrs1-13- bijbelstudie/Kamp-SLOT MIST
6033 20-7-1970 rom9vrs1-30- Uitverkiezing-Predestinatie-Bijbelstudie/kamp
6034 11-7-1971 mat 11:2-15 Waarom wilde men Jezus niet-av
6039 19-7-1971 joh 7:37-39 KAMP 1971-De boodschap in de praktijk (1)-ma mo-MATIG
6040 20-7-1971 joh 7:37-39 KAMP 1971-De boodschap in de praktijk (2)-di mo-MATIG
6043 25-7-1971 1 petr 4:10 rom 12:9-21 Kampweek 1971-Vermaning, geen verwijten-av-BEGIN MIST
6047 11-5-1972 hand 1:1-11 Hemelvaart-(Hemelvaartsdag) donderdag
6050 10-7-1972 Jac 1:1-11 Eerste deel van de lezing-Onberispelijk worden-Kamp Driebergen-mo-SLOT MIST
6051 11-7-1972 Jac 1:12-17 Verzoekingen-Kamp Driebergen-mo
6052 12-7-1972 jac 1:19 jac 1:19 - STUKJE -vermoedelijk kamp 1972
6053 13-7-1972 Jac 2:1-13 Kamp-do mo-ZEER SLECHT
6054 23-7-1972 mat 7:13-23 luc 2:22 De enge poort (+opdrachtdienst luc 2:22)
6070 1-1-1973 1 joh 3:7-13a Worden als Hij
6071 1-1-1973 jac 5:14-16 Strijd tegen zonde- en ziektemachten-SLOT MIST
6073 1-1-1973 luc 22:14-20 Avondmaal-SLOT MIST
6079 9-7-1973 1 petr 1:3-6 1 petr 1:13-16 'Onze wandel met God'-Kampweek-ma mo
6080 10-7-1973 1 petr 1:14 openb 10:3-7 'Onze wandel met God'-Kampweek-di mo
6081 11-7-1973 1 petr 1:15-16 lev 11:44 'Onze wandel met God'-Kampweek-wo mo
6086 2-9-1973 1 joh 3:7-14 Reinigen, zonden, elkander liefhebben
6088 26-11-1974 jes 5:8-18 num 3:54 Loskomen van de aarde-MATIG
6091 1-1-1975 ez 31:1-18 De boom in de hof
6092 3-3-1975 hebr 6:13 gen 22:16 Bijbelstudie-Rijke beloften aan Abraham
6093 4-3-1975 hebr 11:1-2 Bijbelstudie-De zekerheid van het geloof
6094 22-4-1975 jes 7:3-13 De hoge weg van zegeningen-Bijbelstudie Jesaja
6095 6-10-1975 jes 1:1-15 Bijbelstudie Jesaja (1)-MATIG
6096 13-11-1975 jes 1:16-21 Bijbelstudie Jesaja (2)-Geen geweld
6097 5-12-1975 joh 17:20-26 Hogepriesterlijk Gebed
6098 18-12-1978 jes 2:1-5 Het nieuwe Jeruzalem-Bijbelstudie Jesaja (3)-MATIG
6099 25-12-1975 hand 2:17 Het zal zijn in de laatste dagen
6103 1-1-1976 1 tim 3:15 Waarom brengt Hij ons bijeen?
6104 1-1-1976 1 tim 6:12 Strijd de goede strijd des geloofs
6105 1-1-1976 jes 59:2 jes 26:10 Beukenstein-Soorten zonde en schuld-Een Geest met God-SLOT MIST
6106 1-1-1976 jes 8:20-22 deut 4:19 Afgoderij-drie-eenheid
6107 1-1-1976 mat 7:24 De zonden komen openbaar
6110 22-1-1976 jes 2:6-22 Bijbelstudie Jesaja (4)-MATIG
6115 27-5-1976 ef 4:1-13 Hemelvaartsdag-Roeping
6118 9-1-1977 mat 13:33 luc 13:20-21 Zuurdesem, koninkrijk Gods of der hemelen
6128 1-1-1901 hand 1:4-5 De Geestesdoop
6129 1-1-1901 hebr 3:1 Hemelse roeping
6130 1-1-1901 jes 63 Het scheuren der hemelen
6131 1-1-1901 marc 4:30-32 Dit evangelie van het koninkrijk-BEGIN MIST
6132 1-1-1901 openb 20:11-15 Hemel en aarde vluchtten; De boeken werden geopend-SLOT MIST
6133 1-1-1901 joh 14:26 joh 16:13-15 De Trooster
6136 8-12-1974 hebr 1:1-2 Gods koers houden
6137 27-3-1978 --- Gezinsdag 2e Paasdag
6139 17-12-1978 openb 12:1-4 openb 17:1-6 De vrouw en de draak en het oordeel over Babylon
6142 22-9-1979 --- Ontmoetingsdag - De rijke man en de arme Lazarus
6143 17-9-1980 mat 5:14-16 openb 21:9-24 De lichtstad - Ontmoetingsdag
6145 29-11-1980 gen 1:26-27 Ontmoetingsdag - Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis
6147 31-10-1981 openb21vrs5- Ontmoetingsdag - Zie Ik maak alle dingen nieuw
6148 16-1-1982 --- Ontmoetingsdag - De hoge weg
6149 27-3-1982 joh 16:12-15 jes 25:7 Ontmoetingsdag - Tot de volle waarheid
6150 18-9-1982 marc 11:22 Ontmoetingsdag - Het geloof van God
6157 3-11-1984 luc 13:18-19 Het koninkrijk Gods is als een mostertzaadje - Ontmoetingsdag
6161 6-3-1986 --- Het evangelie vh kon der henelen-Ontmoetingsdag
6218 1-1-1901 hebr 1:1-4 God sprak tot de profeten-SLOT MIST
6223 26-10-1973 jac 5:8 De gemeente komt tot volheid - jac 5:8 (vervolg)
6229 1-1-1982 ---- De mens is goed-BEGIN MIST
6289 1-1-1901 1 cor 12:1-3 Geestelijke uitingen
6290 1-1-1901 gal 3:26-29 Wij zijn zaad van Abraham en lichaam van Christus
6291 1-1-1901 hand 18:24-28 hand 19:1-7 Jezus breng meer dan Johannes (de doper)
6293 1-1-1901 marc 4:26-29 De eindtijd-Geschiedenis de Pinkstergemeente
6294 1-1-1901 mat 26:53-54 Lijden en verheerlijking van Jezus
6295 1-1-1901 mat 28:1-10 openb 20:6 De Heer is opgestaan en wij met Hem - Pasen
6296 1-1-1901 mat 6:9 Het "Onze Vader"
6297 1-1-1901 Openb 9:13-21 De 6e bazuin
6298 1-1-1901 rom 8:29-30 Sterker worden door de strijd
6301 1-1-1975 jes 14:12-16 ezech 28:11-17 Schepping Gods-Val van Lucifer
6303 1-1-1980 1 petr 2:11-25 Jezus, ons voorbeeld
6304 1-1-1980 zach 4:1-7 Wie bij God komt komt bij vuur-SLOT MIST
6305 15-11-1980 marc 16:16-17 Machten zijn ons wel onderworpen
6306 14-8-1981 hebr 12:14-29 De doop in vuur
6310 1-1-1901 joel 2:23-27 Vroege en spade regen
6311 1-1-1901 marc 4:26-29 De eindtijd - Geschiedenis van gemeente Gorkum - MATIG
6312 1-1-1901 mat 6:9 Het 'Onze Vader'
6323 1-1-1977 --- Ervaringen in USA van 19 naar 9,5-BEGIN MIST
6325 11-1-1977 joh 13:31-35 joh 14:19-23 Wat hebben de dicipelen geleerd-MATIG-SLOT
6326 1-1-1977 joh 15:9-14 Liefde en waarheid (slechts 5 min)-SLOT MISt
6327 1-1-1977 joh 3:1-15 Van wedergeboorte tot volheid - MATIG
6328 1-1-1977 mat 12:43-45 De machten der duisternis weerstaan - MATIG
6329 1-1-1977 rom 13:11-12 Herken de dag des Heren
6355 1-1-1988 Getuigenis bij het graf - Vught 10

Van onderstaande predikingen van J.E. van den Brink zijn geen opnamen beschikbaar.
Als jij in het bezit bent van één of meer van deze opnamen dan willen we die graag digitaliseren en aan het bestand toevoegen.
Neem dan a.u.b. contact op met rita.blijdorp@upcmail.nl.

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

6156 8-9-1984 rom 8:18-27 Openbaar worden van het zoonschap - Ontmoetingsdag
2513 30-8-1978 joel 3:9-12 eindtijdboodschap
2500 6-6-1976 ex 17:8-16 deut 25:17 Hand op de troon v/d Heer/Amelek/ziektemachten/strijd geestelyk
234 28-1-1979 hos 6:1-3 Opgang van de dageraad; vroege en late regen